Ocena brak

Zdolność kredytowa – znaczenie prawne

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Zdolność kredytową ustawa określa ogólnie, jako zdolność kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty. W/w definicji nie towarzyszą żadne ustawowe przesłanki ustalania posiadanego potencjału kredytobiorcy. Brak normatywnej treści pojęcia zdolności kredytowej oznacza w praktyce swobodę kredytodawcy co do ustalenia i stosowania kryteriów wypłacalności.

Swoboda ta jest jednak ograniczona (art. 70). Bank zasadniczo nie ma prawa udzielić kredytu podmiotowi, który nie legitymuje się zdolnością do jego spłaty. Wyjątek stanowią nowoutworzone przedsiębiorstwa, które przedstawiają business plan gwarantujący w ocenie banku zdolność kredytową.

Do góry