Ocena brak

Zdefiniuj znaczenie controllingu

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

Katalog zadań controllingu obejmuje: planowanie; sprawozdawczość i interpretacja; ocenę i doradztwo; nadzór nad realizacją zadań; zarządzanie informacjami: sprawozdawczość na zewnątrz: nadzór nad sprawnością powiązań systemów: badanie rozwojowe całej gospodarki.

Controllingu nie można utożsamiać z kontrolą. Controlling integruje systemy: planowanie, dyspozycyjny i kontroli w jeden spójny informacyjnie system.

Organizacja controlligu zależy od wielu czynników, można je podzielić na trzy grupy:

-czynniki sytuacji zewnętrznej np. rynki zbytu i zaopatrzenia dostępności technologii, stosunki konkurencyjne, struktura odbiorców.

-czynniki sytuacji wewnętrznej np. strategie, struktura organizacyjna, rozmiary firmy, struktura produkcji.

-czynniki specyficzne związane z realizacją koncepcji controllingu np. czas potrzebny na wprowadzenie systemu controllingu, wybór grupy projektowej nadzorującej wdrożenia, wymagania szczegółowe stawiane systemowi controllingu.

NIE MA MARKETINGU BEZ CONTROLLINGU”

Podobne prace

Do góry