Ocena brak

Zażalenie w post. sądowoadministracyjnym

Autor /Tobi Dodano /09.08.2011

Drugim środkiem odwoławczym jest zażalenie. Nie jest wyłącznym środkiem odwoławczym od postanowień, albowiem jeżeli chodzi o postanowienia kończące postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym, to od tych postanowień służy skarga kasacyjna. Prawo zażalenia do NSA służy od postanowień wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie.

Zażalenie służy na postanowienia, których przedmiotem jest:

  • Przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu;

  • Wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;

  • Zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania;

  • Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku;

  • Sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa;

  • Oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;

  • Odrzucenie skargi kasacyjnej;

  • Odrzucenie zażalenia;

  • Zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej;

  • Ukaranie grzywną.

Legitymacja do złożenia zażalenia. Zażalenie służy stronom postępowania, uczestnikom postępowania oraz osobom, organizacji społecznej, których sąd nie dopuścił do udziału w postępowaniu, prokuratorowi, RPO.

Warunki formalne zażalenia. Treść i forma zażalenia powinny czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wnioski o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia.

Termin. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Wpis. Warunkiem formalnym zażalenia jest uiszczenie wpisu.

Postępowanie zażaleniowe. Możemy podzielić na fazę postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym i fazę właściwą przed NSA.

Zażalenie wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Wojewódzki sąd administracyjny akta sprawy wraz z zażaleniem przedstawia NSA po doręczeniu zażalenia pozostałym stronom. Odpowiedź na zażalenie może być wniesiona wprost do NSA w terminie 7 dni od dnia doręczenia zażalenia.

Wojewódzki sąd administracyjny jest właściwy do ponownego rozpoznania w zakresie rozstrzygniętym postanowieniem, gdy spełnione są przesłanki a mianowicie, jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przedstawiając akt NSA uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo.

Postępowanie przed NSA. NSA rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu niejawnym.

Zażalenie na zarządzenie przewodniczącego. Przepisy o zażaleniu stosuje się do zarządzenia przewodniczącego, jeżeli ustawa przewiduje wniesienie zażalenia.

Podobne prace

Do góry