Ocena brak

Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego (Sąd Pracy)

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego (Sąd Pracy)

Transkrypt

Częstochowa, dnia .......................

Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wydział Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych
za pośrednictwem
Sądu Okręgowego w Częstochowie
Wydział Pracy /
Wydział ......... Ubezpieczeń
Społecznych

Powód:
Pozwany:

Imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania
Imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania lub siedziby

ZA ALENIE
na postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie Wydział ........................ z dnia ............
sygn. akt ................... .
Zaskar am w ................ (podać czy postanowienie jest zaskar one w całości czy w części )
postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie Wydział ...................... z dnia .................
sygn. akt ................. .
Zarzucam ......................................................................................... ( przedstawić zwięzłe zarzuty).
Wnoszę o........................... (wpisać: zmianę lub uchylenie postanowienia z zaznaczeniem zakresu
ądanej zmiany lub uchylenia).
UZASADNIENIE
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.................................................
(własnoręczny podpis)

Załączniki:
- odpis za alenia

Podobne prace

Do góry