Ocena brak

Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego

Autor /luck25 Dodano /10.08.2011

W toku postępowania mogą powstać przeszkody o charakterze przejściowym lub trwałym, które uniemożliwiają prowadzenie postępowania przed sądem administracyjnym. Przeszkody przejściowe są podstawą do zawieszenia postępowania.

Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego. Ustawa-prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi reguluje wyczerpująco wszystkie przypadki zawieszenia postępowania. Wyróżnia się zawieszenie postępowania we właściwym tego słowa znaczeniu oraz zawieszenie postępowania wskutek zgodnego wniosku stron lub ich bezczynności, które określane jest jako spoczywanie procesu.

Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego następuje:

1)z mocy prawa

2)na podstawie orzeczenia sądu

Postępowanie ulega zawieszeniu z mocy prawa w razie zaprzestania czynności przez sąd wskutek siły wyższej.

Zawieszenie postępowania na mocy orzeczenia podjętego z urzędu przez sąd następuje obligatoryjnie:

 • w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty prze nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela;

 • jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;

 • jeżeli strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości pozbawionej wskutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu;

 • jeżeli w stosunku do strony zostało wszczęte postępowanie upadłościowe a sprawa dotyczy przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłościowej;

 • w razie przedstawienia przez sąd w tym postępowaniu pytania prawnego do Trybunałowi Konstytucyjnemu;

 • w razie wniesienia skargi po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania.

Zawieszenie postępowania następuje fakultatywnie na mocy orzeczenia sądu podjętego z urzędu:

 • jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym;

 • jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy sądowoadministracyjnej;

 • jeżeli na skutek braku lub wskazania adresu skarżącego lub niewykonania przez skarżącego innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu;

 • w razie śmierci pełnomocnika, chyba że strona działa przed sądem osobiście.

Ustawa nakłada na sąd obowiązek podjęcia z urzędu zawieszonego postępowania, gdy ustaną  przyczyny zawieszenia. Sąd zatem jest obowiązany wydać  postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w szczególności:

 • w razie śmierci strony- od dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo od dnia ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku;

 • w razie utraty zdolności sądowej – od dnia ustalenia ogólnego następcy prawnego;

 • w razie braku przedstawiciela ustawowego – od dnia jego ustanowienia;

 • gdy postępowanie zależy od wyniku innego postępowania – od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie.

Ustawa wprowadza wyjątek od obowiązku podjęcia zawieszonego postępowania, a mianowicie sąd umorzy postępowanie zawieszone z powodu braku adresu lub wskazania złego adresu skarżącego co powoduje że nie można nadać sprawie dalszego biegu, jeżeli w ciągu 3 lat od daty postanowienia o zawieszeniu strony nie złożą wniosku o jego podjęcie. Sąd umorzy postępowanie w razie stwierdzenia braku następcy prawnego strony, która utraciła zdolność sądową, a w każdym razie po upływie 3 lat od daty postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny.

W przypadku zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron sąd postanowi podjąć postępowanie na wniosek jednej ze stron, nie wcześniej jednak niż po upływie 3 miesięcy od zawieszenia postępowania. W sytuacji spoczywania procesu jego podjęcie jest uzależnione od wniosku, z tym że nie jest konieczny zgodny wniosek stron, a wystarczy czynność jednej ze stron.

Podobne prace

Do góry