Ocena brak

Zawieszenie postępowania cywilnego

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

Z zawieszeniem postępowania mamy do czynienia, jeżeli zdarzenie, stanowiące przyczynę hamującą dalszy, prawidłowy bieg procesu, ma charakter przejściowy.

Zawieszenia postępo­wania w ścisłym tego słowa znaczeniu można podzielić na obligatoryjne i fakultatywne.

Zawieszenie obligatoryjne obejmuje następujące sytuacje:

w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przed­stawiciela,

jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej, będącej stro­ną, zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie,

jeżeli strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miej­scowości pozbawionej, wskutek nadzwyczajnych wydarzeń, komunikacji z siedzibą sądu,

jeżeli w stosunku do strony zostało wszczęte postępowanie upad­łościowe, a spór dotyczy przedmiotu wchodzącego w skład masy upad­łości.

Zawieszenie fakultatywne obejmuje następujące sytuacje:

jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego,

jeżeli osoba trzecia wystąpiła przeciwko obu stronom z interwen­cją główną,

jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji państwowej,

jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dys­cyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ na rozstrzygniecie sprawy cywilnej,

w razie niestawiennictwa obu stron na rozprawie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, oraz w razie niestawiennictwa powoda, gdy powód nie żądał rozpoznania sprawy w jego nieobecności, a pozwany nie zgłosił wniosku o rozpoznanie sprawy,

jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwane­go lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Najważniejszym skutkiem zawieszenia postępowania jest jego wpływ na bieg terminów procesowych. W wypadku zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron albo wskutek ich niestawiennictwa lub niemoż­ności nadania sprawie dalszego prawidłowego biegu (z winy powoda), zawieszenie postępowania wstrzymuje tylko bieg terminów sądowych, które biegną dalej z chwilą podjęcia postępowania.

We wszystkich zaś innych wypadkach zawieszenia żadne terminy nie biegną (w tym terminy ustawowe) i zaczynają biec od początku dopiero z chwilą podjęcia postępowania.

Podobne prace

Do góry