Ocena brak

Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego. Skutki zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Zawieszenie postępowania następuje z przyczyn:

-w razie wstrzymania wykonania, odroczenia terminu wykonania obowiązku albo rozłożenia na raty spłat należności pieniężnej;

-w razie śmierci zobowiązanego, jeżeli obowiązek nie jest ściśle związany z osobą zmarłego;

-w razie utraty przez zobowiązanego zdolności do czynności prawnych i braku jego przedstawiciela ustawowego;

-na żądanie wierzyciela;

-w innych przypadkach przewidzianych w ustawach.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego świadczeń niepieniężnych z 2 pierwszych przyczyn jest dopuszczalne, jeżeli nie zagraża to interesowi społecznemu. Gdy uczyniono to z powodu śmierci zobowiązanego, wierzyciel zawiadamia o ustaleniu spadkobierców. Może także wskazać tę osobę spośród spadkobierców którą uważa za odpowiedzialną za egzekwowany obowiązek. Organ będzie związany jednak treścią postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Zawieszenie jest czasową przerwą w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. Organ ma obowiązek je podjąć gdy ustanie przyczyna, która spowodowała zawieszenie.

Umorzenie postępowania następuje z przyczyn:

-jeżeli obowiązek został przed wszczęciem postępowania wykonany;

-jeżeli obowiązek nie jest wymagalny, został umorzony lub wygasł z innego powodu, albo nie istniał;

-jeżeli egzekwowany obowiązek został określony niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z decyzji organu administracyjnego, orzeczenia sądowego albo bezpośrednio z przepisu prawa;

-gdy zachodzi błąd co do osoby zobowiązanego lub gdy egzekucja nie może być prowadzona ze względu na osobę zobowiązanego;

-jeżeli obowiązek o charakterze niepieniężnym okazał się niewykonalny;

-w przypadku śmierci zobowiązanego, gdy obowiązek jest ściśle związany z osobą zmarłego;

-jeżeli egzekucja administracyjna lub zastosowany środek są niedopuszczalne albo zobowiązanemu nie doręczono upomnienia, mimo iż obowiązek taki ciążył na wierzycielu;

-jeżeli postępowanie egzekucyjne zawieszone na żądanie wierzyciela nie zostało podjęte przed upływem roku od dnia zgłoszenia żądania;

-na żądanie wierzyciela;

-w innych przypadkach przewidzianych przez ustawę.

Skutki zawieszenia i umorzenia:

Różnica pomiędzy zawieszeniem a umorzeniem - tkwi w skutkach prawnych obu instytucji. W przypadku zawieszenia pozostają w mocy dokonane czynności egzekucyjne, ale organ może uchylić poszczególne dokonane czynności, jeżeli jest to uzasadnione ważnym interesem zobowiązanego, interes wierzyciela nie stoi temu na przeszkodzie, a osoby trzecie na skutek tych czynności nie nabyły praw. W razie uchylenia czynności (odmowy uchylenia) na podstawie zaskarżalnego zażaleniowe postanowienia nie następuje umorzenie należnych za te czynności kosztów egzekucyjnych.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego wywołuje skutki przeciwne. Tu następuje co do zasady uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych (z wyjątkiem umorzenia na żądanie wierzyciela) choć pozostają w mocy prawa osób trzecich nabyte na skutek tych czynności.

Podobne prace

Do góry