Ocena brak

Zawieszenie fakultatywne i obligatoryjne, forma i skutki zawieszenia, obowiązki organu przy zawieszeniu postępowania

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Zawieszenie obligatoryjne : Organ zawiesza postępowanie:

- w razie śmierci strony ( jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej osoby do udziału w postępowaniu nie jest możliwe, nie ma osoby sprawującej zarząd nad majątkiem)

jeśli postępowanie nie ulega umorzeniu jako bezprzedmiotowe,

- w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony

- w razie utraty przez stronę zdolności do czynności prawnych

- gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

Gdy ustąpią przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmuje postępowanie z urzędu lub na wniosek strony.

Zawieszenie fakultatywne: Organ może zawiesić postępowanie, jeżeli zostaną spełnione kumulatywnie następujące przesłanki:

- wystąpi o to strona, na żądanie, której postępowanie wszczęto,

- nie sprzeciwiają się temu inne strony

- nie zagraża to interesowi społecznemu

Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w k.p.a.

Forma zawieszenia postępowania: Organ zawiesza postępowanie w drodze postanowienia, które doręcza się stronie i na które służy zażalenie.

Skutek zawieszenia: jeżeli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania, żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, to żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Obowiązki organu przy zawieszeniu postępowania:

Jeżeli organ zawiesił postępowanie z urzędu lub na wniosek strony, to jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych kroków w celu usunięcia przeszkody do dalszego prowadzenia postępowania, przy czym w przypadku zawieszenia na wniosek strony, organ postąpi tak, jeżeli przemawia za tym interes społeczny.

Jeżeli organ zawiesił postępowanie z powodu braku uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, ma obowiązek wystąpić do właściwego organu lub sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, jeżeli jednak zawieszenie postępowania z tego powodu mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego, poważną szkodę dla interesu publicznego – organ ma obowiązek załatwić sprawę, rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym zakresie.

Podobne prace

Do góry