Ocena brak

Zawarcie umowy ubezpieczenia

Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011

Aby nastąpiło zawarcie umowy ubezpieczenia co najmniej dwa podmioty (ubezpieczający i zakład ubezpieczeń) muszą złożyć zgodne oświadczenia woli w kwestiach dotyczących istoty ubezpieczenia. Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje w trybie ofertowym (prostym lub złożonym) Umowa ubezpieczenia może być zawarta także w trybie rokowaniowym lub przetargowym.

Tryb ofertowy prosty - umowa będzie zawarta, gdy złożona przez ubezpieczającego (oferenta) oferta zostanie przyjęta w całości przez zakład ubezpieczeń (oblata), bez żadnych propozycji zmian.

Tryb ofertowy złożony - złożona przez oferenta propozycja zawarcia umowy ubezpieczenia spotyka się z propozycja zmian (kontrpropozycją, kontrofertą) ze strony zakładu ubezpieczeń, które to zmiany zostaną w całości przyjęte przez ubezpieczającego.

Tryb rokowaniowy - zawarcie następuje wtedy, gdy strony wspólnie negocjują treść poszczególnych, kolejnych postanowień umowy. Występuje w przypadkach nietypowych ubezpieczeń.

Tryb przetargowy - zawarcie umowy następuje z inicjatywy ubezpieczającego, który zmierzając do uzyskania najkorzystniejszych warunków ubezpieczenia danych ryzyk ogłosi w tym celu przetarg.

Podobne prace

Do góry