Ocena brak

Zawarcie małżeństwa – wymogi ważności i przeszkody

Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011

Zawarcie małżeństwa było czynnością prywatną i nieformalną. Nie było potrzeby udziału przedstawicieli władz państwowych, ani reprezentantów kultu religijnego. Nie prowadzono rejestrów zawartych małżeństw.

Najbardziej istotnym wymogiem powstania związku małżeńskiego była zgodna wola stronconsensus. Zgoda ta musiała trwać przez cały czas istnienia małżeństwa.

Pełnoprawne małżeństwo rzymskie to iustum matrimonium. Taki rodzaj związku dostępny był tylko dla obywateli i wymagał conubium – zdolności dwojga osób do zawarcia między sobą iustum matrimonium. Conubium straciło na znaczeniu po 212 r. (C. Antoniniana).

Dalszymi wymogami były:

a) dojrzałość stron (wiek) K – 12 lat, M – 14 lat;

b) zgoda zwierzchnika familijnego na zawarcie związku – tylko u osób alieni iuris.

Przeszkodami były:

a) choroba umysłowa, chyba że małżeństwo zostało zawarte przed chorobą, to związek trwał nadal;

b) pokrewieństwo – w linii prostej przeszkoda istniała zawsze, w linii bocznej początkowo do 6 stopnia – później do 3 stopnia;

c) powinowactwo i adopcja.

W prawie cesarskim istniał zakaz zawierania małżeństw urzędników prowincjonalnych z mieszkankami tych samych prowincji, w których urzędnicy sprawowali funkcje, oraz zakaz zawierania małżeństw przez żołnierzy – aby zachować dyscyplinę ( I i II w.).

Do góry