Ocena brak

ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Organami zatwierdzającymi sprawozdania finansowe są: 1) w spółkach akcyjnych (także i Skarbu Państwa) - zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy; 2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (także i Skarbu Państwa) - zwyczajne zgromadzenie wspólników; 3) w przedsiębiorstwach państwowych - rada pracownicza, a w przypadku jej braku - organ założycielski; 4) w spółdzielniach - walne zgromadzenie członków; 5) w spółce: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej - wspólnicy; 6) w spółkach komandytowo-akcyjnych - walne zgromadzenie.

Z.s.f. ma formę: uchwały walnego zgromadszenia, decyzji organu założycielskiego, klauzuli „zatwierdzam” zamieszczonej na wzorach sprawozdania finansowego wraz z datą i podpisami właścicieli - osób fizycznych.

Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe powinno być poddane badaniu. Obowiązkowemu badaniu podlegają sprawozdania sporządzone przez: 1) banki oraz zakłady ubezpieczeń; 2) jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych; 3) jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 4) spółki akcyjne; 5) pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, osiągnęły lub przekroczyły granicę dwóch z trzech następujących wielkości: a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty - 50 osób; b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego - równowartość w walucie polskiej 2 500 000 euro; c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy - równowartość w walucie polskiej 5 000 000 euro.

Obowiązek badania dotyczy również łącznych rocznych sprawozdań finansowych jednostek, w których skład wchodzą jednostki organizacyjne sporządzające samodzielny bilans oraz rachunek zysków i strat.

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii (wraz z raportem) o tym, czy sprawozdanie finansowe: 1) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych; 2) zostało sporządzone zgodnie z zasadami określonymi ustawą o rachunkowości; 3) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem lub umową; 4) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje.

Sporządzona przez właściwy podmiot i przekazana jednostce opinia, wraz z raportem, stanowi podstawę do z.s.f. Użyte określenie „właściwy podmiot” oznacza, iż powinien to być podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych i wybrany przez uprawniony do tego organ zarządzający lub przez inny organ określony przez statut (umowę), a ponadto - spełniający warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. W przypadku niespełnienia określonych warunków, przeprowadzone badanie jest nieważne.

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe jest także podstawą do podziału zysku netto, a w konsekwencji - do powstania ewentualnych roszczeń co do wypłat dywidendy, jeżeli ustalenie kwoty dywidendy i warunków jej wypłaty zostało uwzględnione w uchwale o podziale zysku.

Analogiczne wymagania co do zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego odnoszą się również do zatwierdzenia łącznego rocznego sprawozdania finansowego. Trzeba jednak podkreślić, że zatwierdzeniu podlega łączne roczne sprawozdanie finansowe, a nie jego składowe sprawozdanie, tzn. sprawozdania finansowe wewnętrznych jednostek organizacyjnych.

Podobne prace

Do góry