Ocena brak

Zatrudnienie

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.09.2011

Charakterystyka

Zatrudnienie - w szerokim ujęciu znaczenia tego słowa rozumiane jest jako pracę, zajęcie, czynność, a wąskim znaczeniu - pracę osób, których stosunek do pracodawcy jest jest oparty na najmu|umowie najmu, mianowania lub współużytkowaniu środków produkcji.


Zatrudnienie wyraża więc w danej gospodarce określoną liczbę osób wykonujących pracę na podstawie obowiązujących norm prawnych i ujmowanych w statystykach zatrudnienia, ubezpieczeń i organizacji związkowych.


Zatrudnienie jako kategoria ekonomiczna

Zatrudnienie jako kategoria makroekonomiczna charakteryzuje się złożonością i specyfiką w porównaniu z innymi problemami ekonomicznymi. Specyfika ta wiąże się z całym zestawem uwarunkowań i przyczyn, do najważniejszych zaliczamy:

  • uwarunkowania demograficzne - wpływają bezpośrednio na wielkość i strukturę zasobów robocza|siły roboczej zasilających pracy. Rozwój demograficzny jest ściśle podporządkowany działaniu praw rozwoju biologicznego. Demografia obejmuje takie zjawiska jak: przyrost naturalny, śmiertelność, umieralność niemowląt, strukturę wiekową społeczeństwa, emigracje i imigrację ludności. Zjawiska te mają wpływ na ogólne koszty zatrudnienia, wydatki na zdrowie, kształcenie, ubezpieczenia itp.
  • uwarunkowania społeczne - wynikają ze stosowanej społeczna|polityki społecznej oraz osiągniętego poziomu postępu społecznego. Takie kwestie jak wymiar nominalnego czasu pracy, zakres świadczeń społecznych, warunki przechodzenia na emerytury i renty, dostępność do edukacji, bezrobocia|skala bezrobocia. Zakres problemów społecznych wpływających na zatrudnienie rozszerza się. Sprzyja temu wzrost liczby ludności, jej koncentracja na niektórych obszarach, wzrost wykształcenia. Czynniki te ułatwiają pojawianie się nowych idei, zmiany w technice, technologii i komunikowaniu się ludzi.
  • uwarunkowania ekonomiczne - wyrażają się w tym, że poziom i struktura narodowy|dochodu narodowego, jego podział na część konsumowaną i akumulowaną, określają możliwości absorbcji siły roboczej , czyli możliwości zatrudnienia, ale rozmiar i struktura zatrudnienia oraz pracy determinują przyrost dochodu narodowego i inwestycyjne możliwości wzrostu gospodarczego. Zatrudnienie jest najważniejszym czynnikiem produkcji, bo bez niego majątek i produkcji|środki produkcji stają sie bezużyteczne. Zatrudnienie jest również źródłem dochodów pracowniczych w formie płac, które wraz z innymi czynnikami określają efektywny popyt na dobra i usługi.

  • Autor: Michał Podzorski
    Źródło: Encyklopedia Zarządzania
    Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry