Ocena brak

ZASTAW SKARBOWY (SZCZEGÓŁOWO)

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Jest to ograniczone prawo rzeczowe obciążające rzeczy ruchome i prawa zbywalne. Umożliwia on zaspokojenie wierzytelności uprawnionego z rzeczy (prawa) obciążonej w zasadzie bez względu na to, kto i na podstawie jakiego tytułu prawnego dysponuje rzeczą lub prawem (art. 306 KC)

Przysługuje on Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego, z tytułu:

  1. Zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21§1 pkt. 2

  2. Zaległości podatkowych stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości art. 41§1

  3. Należności przypadających od płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osoby trzecie odpowiadające za zaległości podatkowe

Przedmiotem mogą być wszystkie, będące własnością podatnika oraz stanowiące współwłasność łączną podatnika z małżonkiem, rzeczy ruchome i prawa zbywalne majątkowe; jeżeli wartość poszczególnych wynosi minimum 10tys.zł. przedmiotem nie mogą być obciążone rzeczy lub prawa majątkowe:

- niepodlegające egzekucji

- mogące być przedmiotem hipoteki art. 41 §1,2

W toku postępowania lub kontroli podatkowej podatnik i inne podmioty odpowiedzialne na żądanie organu podatkowego obowiązani są do wyjawienia nieruchomości oraz przysługujących im praw majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego. Wyjawienia dokonuje się w formie oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (o którym organ musi uprzedzić).

Powstanie- art. 42§i ordynacji- powstaje z dniem wpisu do rejestru zastawów skarbowych. Zastaw wpisany wcześniej ma pierwszeństwo przed późniejszym. Zastaw skarbowy jest skuteczny wobec każdorazowego właściciela przedmiotu zastawu i ma pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi.

Zastaw powstaje z dniem wpisu do rejestru, wpis ten dokonywany jest na podstawie:

  1. Doręczonej decyzji (ustalającej wysokość zobowiązania …) albo

  2. Deklaracji samowymiarowej, jeżeli wykazane w niej zob. nie zostało wykonane.

Zastaw skarbowy wygasa:

  1. Z mocy prawa z dniem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego

  2. Z dniem wykreślenia z rejestru zastawów skarbowych

  3. Z dniem egzekucyjnej sprzedaży przedmiotu zastawu

  4. Jeżeli decyzja będąca podstawą wpisu zostanie usunięta z obrotu prawnego ( w skutek uchylenia, zmiany, stwierdzenia nieważności) to organ musi z urzędu dokonać czynności powodujących wykreślenie zastawu z rejestru. Stosowny wniosek przysługuje też zainteresowanemu podmiotowi. W takim przypadku zastaw nie wygasa z mocy prawa.

Rejestry zastawów skarbowych prowadzone są przez naczelników US. Centralny rejestr zastawów skarbowych prowadzi minister właściwy do spr. Finansów publ.

Wpis nie może być dokonany wcześniej niż 14 dni od upływu terminu płatności zob. podatkowego.

Organ prowadzący rejestr, na wniosek zainteresowanego, wydaje wypis z rejestru zastawów skarbowych zawierający informacje o obciążeniu rzeczy lub prawa zastawem skarbowym oraz o wysokości zabezpieczonego zastawem skarbowym zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej.

Do góry