Ocena brak

Zasoby administracji publicznej – ich rodzaje

Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011

  1. Informacja i techniczna biegłość – informacje, do jakich odwołują się rządy, skumulowana jest w organizacjach publicznych; one dysponują personelem, który rozumie sens tych informacji. Organizacje publiczne będą mogły lepiej zarządzać określonym obszarem spraw publicznych niż technicznie niekompetentni politycy. Politycy i tak muszą się odwoływać do informacji, które posiada i generuje admin.pub. Z kolei urzędnicy mogą posługiwać się informacją jako narzędziem uzyskiwania wpływów politycznych. Administracja ma informacje od ludności – od podmiotów gosp. np. ma co roku. Problem- nadmiar informacji.

  2. Sprawność podejmowania decyzji- biurokratyczne organizacje wydają się być wzorem wydajności. Administracja może w wielu przypadkach działać szybciej (niż np. instytucje parlamentarne) i wykorzystywać umiejętności techniczne swego personelu znacznie sprawniej aniżeli większość legislatur. Urzędnicy podejmujący decyzje w sprawach publicznych nie muszą do tego ulegać naciskom i rozmaitym grupom interesu. Rządy muszą podejmować decyzje szybko, gdy są stosunkowo mało uzależnione od parlamentów – gdy np. kierują nimi autorytarni przywódcy lub prezydencji (Francja, USA)

  3. Zaplecze polityczne- urzędnicy znakomicie potrafią skłaniać swoją klientelę do formułowania roszczeń finansowych czy domagania się większej autonomii dla organizacji publicznych , z którymi są związani. Poparcie polityczne dla instytucji parlamentarnych ma charakter ogólny, natomiast poparcie polityczne dla organizacji publicznych wiąże się zwykle ze sposobem, w jaki zarządzają konkretnymi dziedzinami życia zbiorowego. Poparcie jest udzielane bezpośrednio przez grupy obywateli zainteresowanych określonymi zagadnieniami czy mających na uwadze różnorakie bezpośrednie korzyści – a zatem bardziej aktywnych niż te siły społeczne, które deklarują ogólne poparcie dla instytucji parlamentarnych. Organizacje publiczne sprawniej mobilizują wsparcie polityczne ze strony swojej klienteli niż komisje parlamentarne.

  4. Apolityczność – nie można uczestniczyć w życiu politycznym i jednocześnie zachowywać apolityczność, ale dzięki zachowaniu apolityczności właśnie biurokraci mogą wywierać wpływ na kształtowanie ważnych decyzji publicznych. Urzędnicy są zazwyczaj mianowani i nie muszą współzawodniczyć w rywalizacji o głosy wyborców, nie podlegają także ich naciskom. Biurokraci są politycznie neutralni, dlatego też partie nie oczekują od nich postępowania zgodnie ze swoim programem. W swoich opiniach kierują się wyłącznie wiedzą fachowa, nie podlegają naciskom politycznego elektoratu, Bezstronność w połączeniu z profesjonalnością to ważny argument. Urzędnicy do tego funkcjonują dłużej, co sprawia, że sa lepszymi planistami. Administracja decyduje np. o problemach ekologii, czego nie czyi w ogóle polityka (kwestia wrażliwa społecznie)

  5. Ideologia – organizacje publiczne tworzą specyficzną ideologię służącą uzasadnieniu ich działalności – są ważnym narzędziem dla administracji w obronie swej działalności dla uzyskania wpływów. Dlatego też jednym z istotnych zasobów administracji jest fachowość – urzędnicy łatwiej potrafią wskazać, którą koncepcję powinno się realizować.

  6. Ciągłość i stabilność- zwolnienie pracownika ze służby cywilnej nie jest proste. Urzędnicy mogą również zastosować taktykę wyczekiwania i odwlekania decyzji. Długa perspektywa ich funkcjonowania pozwala im na poszukiwanie takich rozwiązań różnorodnych problemów życia zbiorowego, które nie przyniosą korzyści łatwych do zademonstrowania przed następnymi wyborami. Podstawowe zadania administracji są takie same jak w porównaniu do polityków-ministrów- którzy przychodzą i odchodzą, nie mają czasu na dobre rozeznanie sprawy,

  7. Fachowość, techniczna biegłość

Do góry