Ocena brak

Zasób

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011

Charakterystyka

Zasób reprezentuje poziom danej zmiennej w określonym momencie (nie ma wymiaru czasowego) w odróżnieniu od strumienia, który wyraża zmianę na jednostkę czasu (A. Samuelson 2004, s. 213). Dla ilustracji za zasób można uznać ilość wody w jeziorze w danym momencie, strumieniem nazwiemy ilość wody jaka przepłynie przez jezioro w określonym przedziale czasu. Przykładem "ekonomicznym" jest bilans przedsiębiorstwa, który podaje jego stan finansowy na konkretny punkt w czasie np. 31 grudnia (M. Burda, C. Wyplosz 1995, s.38)

Zasób można definiować również jako ilość pewnego składnika aktywów w jakimś momencie (D. Begg 2003, s. 366), np. 100 tokarek w dniu 30 marca.W ekonomii pojęciem zasobów, inaczej nakładów (np. maszyny, surowce, praca) określa się wszystkie materialne i niematerialne składowe procesu produkcji, które są niezbędne do wytwarzania dóbr. Zasób jest to ilość pewnego składnika aktywów w danym momencie, pojęcia tego można używać w kontekście aktywów będących własnością firmy lub aktywów w skali całej gospodarki- danego państwa. Dla firmy produkcyjnej zasobem jest ilość majątku uczestniczącego w procesie produkcji w określonym czasie ("dziś", "na 31 grudnia") (J Beksiak, 2001, s.112)-przykładowo odzwierciedleniem zasobów danego przedsiębiorstwa jest wykaz aktywów znajdujących się w jego bilansie.


Zasób to jedno z podstawowych pojęć, jakimi operuje ekonomia. Jednym z najważniejszych problemów ekonomicznych jest istnienie sprzeczności pomiędzy nieograniczonymi potrzebami ludzkimi w zakresie dóbr i usług a ograniczonymi zasobami niezbędnymi do ich wytworzenia (praca, maszyny, surowce) (D. Begg, 2003, s.29). Dlatego powszechnie analizowanym problemem w ekonomii jest wyjaśnienie procesu alokacji rzadkich zasobów (zasób rzadki-ograniczony cechuje się tym, że przy cenie równej zeru popyt nań przewyższa dostępną podaż) pomiędzy konkurencyjne ich zastosowania i pomiędzy konkurencyjne grupy nimi władające (D. Begg, 2003, s.32). Poprzez alokację zasobów w gospodarce rozumiany jest opis, jakie dobra, w jaki sposób oraz dla kogo są produkowane. Ekonomia normatywna mówi o efektywnej alokacji zasobów w sensie Pareta - oznacza ona takie rozdysponowanie dóbr pomiędzy różne podmioty w gospodarce, że nie istnieje możliwość poprawienia sytuacji niektórych bez pogorszenia sytuacji innych.


Rodzaje

Powiązanie i koordynowanie wszystkich zasobów przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia celów organizacji to podstawa procesu zarządzania. Zasoby wykorzystywane przez wszelkiego rodzaju organizacje można podzielić na cztery podstawowe rodzaje:

 • zasobami ludzkimi|Zasoby ludzkie - umiejętności, wiedza, zdolności oraz predyspozycje wszystkich osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie.
 • Zasoby pieniężne - kapitał finansowy, który organizacja wykorzystuje do finansowania działań zarówno bieżących, jak i długoterminowych..
 • Zasoby rzeczowe - w skład, których wchodzą między innymi surowce, półprodukty, pomieszczenia biurowe i produkcyjne oraz wszelkiego rodzaju sprzęt.
 • Zasoby informacyjne - to wszelkiego rodzaju informacji|użyteczne dane potrzebne do skutecznego decyzji|podejmowania decyzji. (R. Griffin 2004, s.5)
</div>

zasobów.jpg


Rys.1. Rodzaje zasobów


Rysunek ilustruje jak standardowy podział zasobów można odnieść do różnego rodzaju organizacji. Nawet w tak różnych firmach jak sklep spożywczy oraz przedsiębiorstwo zajmujące się wydobyciem ropy naftowej zasoby można uporządkować według podanego schematu.


Istnieje również podział na:

 • odnawialne - zasoby naturalne (np. ziemia uprawna), które regularnie dostarczają usług i dzięki racjonalnemu zarządzaniu mogą w nieskończoność dostarczać użytecznych usług.
 • nieodnawialne - zasoby naturalne, których podaż jest w zasadzie niezmienna, a których regeneracja nie jest na tyle szybka aby miała jakieś znaczenia gospodarcze.
 • Zasoby zawłaszczane - ich wartość ekonomiczna może być przez ich właściciela w pełni wykorzystana. Na dobrze funkcjonującym rynku takie zasoby są efektywnie wyceniane i alokowane.
 • Zasoby niezawłaszczalne - ich indywidualny koszt użytkowania jest dla niektórych jednostek bezpłatny lub mniejszy od kosztów społecznych (np.ławka w parku). (A. Samuelson 2004, s. 642).

Jako pojęcie zamiennie do zasobów (zasobów produkcyjnych) w ekonomii używa się określenia czynniki produkcji. Pojęcie to dzieli zasoby w skali całej gospodarki na trzy główne kategorie:

 • kapitał'- Zasób kapitału rzeczowego to zasób wszystkich dóbr przyczyniających się do produkcji kolejnych dóbr i usług;
 • ziemia- Jest czynnikiem produkcji dostarczanym przez naturę;
 • praca(zasób siły roboczej)- Jest to ogół jednostek pracujących lub poszukujących zatrudnienia.

Zasoby w przedsiębiorstwie

W skali przedsiębiorstwa zasoby składają się z następujących najważniejszych kategorii:

 • trwały|środków trwałych - maszyn i urządzeń wspomagających proces produkcji;
 • produkcji w toku- tych wszystkich czynników które są zaangażowane w nie zakończoną produkcję;
 • zapasów surowców- na wypadek nieterminowości przyszłych dostaw;
 • zapasu wyrobów gotowych- dla zapewnienia ciągłości zbytu;
 • rezerwy gotówki- dla zapewnienia finansowa|płynności.

 • Autor: Małgorzata Stanek, Katarzyna Kieljan
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry