Ocena brak

Zasilanie w energię elektryczną

Autor /Tabor Dodano /31.01.2012

Energia elektryczna wytwarzana jest z paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa, gaz bądź uran lub poprzez konwersję energii słońca, wiatru albo wody. Elektryczność z kolei bar­dzo łatwo zamienić na inne formy energii, jak ciepło czy światło.
Prąd przesyłany z pierwszych elektrowni w końcu XIX wieku mógł być stały lub zmienny, o różnych parametrach. Szybko stwierdzono, że należy znormalizować przesyła­nie energii.
Gdy już standard dotyczący parametrów pro­dukowanej energii został wybrany i zaaprobowa­ny przez większość z producentów, można było tworzyć szeroką sieć przesyłową, której zadaniem było dostarczenie energii z elektrowni do najdal­szych zakątków kraju. Taka krajowa sieć energe­tyczna czyni cały system zasilania odporniejszym na awarie. Jeżeli na przykład uszkodzeniu ulegnie jeden z generatorów, to można bez problemu czer­pać energię^ innej elektrowni. Jeżeli wzrasta zapo­trzebowanie na energię, to możliwe jest też przy­łączenie do sieci większej liczby generatorów, normalnie pracujących na biegu jałowym.

W elektrowni cieplnej wodę zmienia się w parę, która obraca turbiny. Do nich pod­łączone są generato­ry. Para z turbin jest schładzana, by pow­stała woda, która jest odprowadzana z powrotem do kotła celem powtórnego ogrzania. Napięcie na wyjściu generato­ra wynosi 22 kV (22000 V). Jest ono transformowane do 400 kV i przesyłane do odległych podsta­cji energetycznych. Tam transformuje się napięcie do 132 kV i przesyła energię do lokalnych podstacji, gdzie napięcie jest sukcesywnie obniża­ne do 33 kV, 11 kV, a w końcu do 220 V (ewentualnie 380 V napięcia międzyfazowego). W tej postaci energia dostarczana jest do końcowych odbiorców.

Podobne prace

Do góry