Ocena brak

Zasięg i rozpiętość kierowania

Autor /ignacy Dodano /24.03.2011

Zasięg kierowania to ogół bezpośrednich i pośrednich podwładnych podporządkowanych danemu kierownikowi. Ani formalny, ani potencjalny, ani rzeczywisty zasięg kierowania nie jest niczym ograniczony.

Rozpiętość kierowania to liczba podwładnych bezpośrednio podporządkowanych danemu kierownikowi. Rozróżnia się trzy rodzaje rozpiętości kierowania:

  • rzeczywista (faktyczną - określa ilość podwładnych podległych danemu kierownikowi, którymi faktycznie kieruje.

  • formalna - wskazuje liczbę podwładnych podległych danemu kierownikowi określoną na podstawie obowiązujących w organizacji dokumentów.

  • potencjalna - oznacza liczbę podwładnych, którymi mógłby kierownik w istniejących warunkach organizacyjnych sprawnie kierować.

Rozpiętości kierowania są zawsze ograniczone.

WPŁYW jest to działanie lub przykład, który pośrednio lub bezpośrednio powoduje zmianę w zachowaniu albo postawach innej osoby lub grupy.

WŁADZA jest to możność wywierania wpływu. Mieć władzę tzn. móc zmieniać zachowanie lub postawy innych ludzi.

AUTORYTET formalny jest jedną z postaci władzy.

Max Weber podzielił władzę (władza ma swoje uzasadnienie we własności) na trzy typy:

  • tradycyjną - władza oparta na trwałości odwiecznego porządku w systemie pozyskiwania, utrzymywania i zmiany stosunków władzy, np. władza monarchiczna,

  • charyzmatyczną - władza oparta jest na wyjątkowości, szczególnym charakterze, doskonałości osoby sprawującej władzę,

  • legalną - władza oparta na przesłankach racjonalnych, przekonaniu o legalności norm prawnych kształtujących stosunki pracy w organizacji.

Podobne prace

Do góry