Ocena brak

Zasady zarządzania w organizacjach międzynarodowych oraz zasady polityki kadrowej w tych organizacjach.

Autor /Mia Dodano /18.04.2011

 

Kierowanie w środowisku międzynarodowym wiąże się z radzeniem sobie ze szczególnym zbiorem okoliczności i wyzwań. Organizację muszą zwracać uwagę na polityczno-prawne, socjokulturowe, ekonomiczne i techniczne aspekty swojego otoczenia tak w skali międzynarodowej jak i krajowej. Szczególną uwagę należ zwracać na otoczenie międzynarodowe, gdyż różnice i zmiany występują w znacznie większych rozmiarach w obcych krajach niż w kraju macierzystym. Nieoczekiwane warunki lub wydarzenia mogą wywrzeć duży wpływ na operacje, rynki i inwestycje za granicą . W miarę jak przedsiębiorstwo wielonarodowe stopniowo angażuje się w coraz większej liczby krajów, sama liczba sytuacji ogranicza jego zdolność do zwracania uwagi na którykolwiek indywidualny problem z osobna. Zarówno w kraju jak i za granicą ważne jest rozumienie obecnego stanu otoczenia oraz obserwowanie i przewidywanie zmian. W krajowym dość dużym przedsiębiorstwie główną uwagę skupia się na tych elementach otoczenia, które wiążą się ze zmianą. W dłuższym okresie czasu odnosi się to także do sfery międzynarodowej. Jednakże w krótszym okresie, gdy przedsiębiorstwo po raz pierwszy instaluje się na terenie obcego kraju najwięcej uwagi poświęca się istniejącej sytuacji – jej realiom w danej chwili. Przedsiębiorstwo rozpoczynające działalność w nowym miejscu kładzie duży nacisk na miejscowe zwyczaje, prawa wartości. W przeciwnym wypadku naraża się na ryzyko mimowolnego złamania prawa, czy obrazy miejscowych urzędników. Do czterech głównych obszarów otoczenia międzynarodowego i niektórych zasadniczych różnic między nimi należą: Ekonomia Główne zagadnienia ekonomiczne z jakimi ma do czynienia przedsiębiorstwo działające w kraju, to wzrost gospodarczy, inwestycje i inflacja w skali krajowej. Organizacja międzynarodowa musi ponadto zajmować się rozmaitymi aspektami handlu zagranicznego, jak ograniczenia eksportu i importu, inwestycje zagraniczne oraz transfer zysku. Ponadto ważnymi czynnikami, na które należy zwracać uwagę są: wartość waluty danego kraju, czyli kurs wymiany, oraz ogólny bilans płatniczy. Zagadnienia polityczno-prawne . Przedsiębiorstwa wielonarodowe biorą pod uwagę przede wszystkim stabilność jego systemu politycznego i gospodarczego, polityczną filozofię rządzącej grupy, postawy silnych grup opozycyjnych, sprawności biurokracji. Istotnym czynnikiem jest rządowa polityka nakierowana na zachęcanie lub zniechęcanie przedsiębiorców z zagranicy lub wewnątrz kraju. Ważna jest też polityka zagraniczna danego kraju, gdyż konflikty zewnętrzne mogą oddziaływać na system polityczny państwa. Do spraw objętych mnogością praw i regulacji należą : podatki, taryfy i kontyngenty, prawa autorskie oraz wymiana walutowa, a także prawodawstwo kraju macierzystego. Sprawy socjokulturowe. Aby odnieść sukces za granicą, kierownik przedsiębiorstwa musi nauczyć się poznawać i dostosować do potencjalnie znacznej liczby zróżnicowanych społeczeństw. Pomyłki co do któregokolwiek z codziennych aspektów funkcjonowania w danej kulturze mogą prowadzić do wielu gaf, takich jak nieskuteczny a nawet obraźliwy marketing lub alienacja robotników czy dostawców. Względy techniczne. Kierownicy muszą zdawać sobie sprawę z różnego poziomu rozwoju technicznego krajów. Gdy przedsiębiorstwo wprowadza nową technologię do kraju o mniejszym zawansowaniu technicznego, wymusza tam zmiany. Urzeczywistnienie takich zmian często bywa trudne, zwłaszcza jeśli sprzeciwia się temu rząd kraju-gospodarza.

Radzenie sobie z problemami: Ekonomia Przedsiębiorstwa duże mają własne sztaby ekonomistów i korzystają z usług doradców-prognostów z zewnątrz. Mniejsze skłonne są polegać na ogólnej niespecjalistów i korzystać z prognoz dostarczanych przez prywatne firmy, banki i rządy. Przedsiębiorstwa wielonarodowe zazwyczaj opracowują także prognozy kursów walut zagranicznych w odniesieniu do ich waluty krajowej. Zagadnienia polityczno-prawne. Prognozowanie ryzyka politycznego również przekształciło się w działalność o wysokim stopniu wyrafinowania. Ryzyko polityczne można zdefiniować jako prawdopodobieństwo, że siły polityczne wywołają wstrząsy w środowisku gospodarczym danego kraju, oddziałując na zyski i inne cele określonej organizacji gospodarczej. Jeden rodzaj tego prognozowania stara się przepowiadać gwałtowne lub drastyczne zmiany; inne prognozy zawierają modele stopniowych zmian w dłuższych okresach. Przedsiębiorstwa wielonarodowe zwracają też szczególną uwagę na prognozowanie regulacji rządowych. Można poprawić operacje w obecnym kraju tak, aby zminimalizować niebezpieczeństwo wywołania problemów politycznych. Jednym z powszechnie stosowanych sposobów jest zatrudnienie miejscowych obywateli, zwłaszcza mających dobre układy polityczne, na głównych stanowiskach w wyższym kierownictwie. Sprawy socjokulturowe. Zatrudnienie obywateli danego kraju na głównych stanowiskach kierowniczych może też zmniejszyć tarcia społeczne i kulturowe. Zachęca się kierowników do poznania w możliwie dużym stopniu historii, zwyczajów a zwłaszcza języka kraju-gospodarza, co stanowi najprostszą drogę do poznania sedna każdej kultury. Względy techniczne. Wg niektórych obserwatorów, przedsiębiorstwa wielonarodowe słabo reagowały na potrzebę dostosowania metod produkcji do poziomu technicznego występującego w różnych krajach. Na przykład wdrożenie zautomatyzowanych metod produkcji w kraju, w którym technologia nadal oparta jest na pracy ręcznej, może być zarazem nieodpowiednie jak i nieskuteczne. Jednakże inni obserwatorzy chwalą przedsiębiorstwa wielonarodowe za to, że stosują zaawansowaną technologię w mniej rozwiniętych krajach, gdyż może to doprowadzić do rozwinięcia własnej bazy technologicznej gospodarzy. Dobór kadr. Przedsiębiorstwo wielonarodowe ma pewne zalety i wady pod wzg. doboru pracowników. Z jednej strony trudniej im znaleźć odpowiednich ludzi na poszczególne stanowiska. Utalentowani pracownicy często nie mają ochoty na przeniesienie się do innego kraju. Z drugiej zaś strony, przedsiębiorstwa te mogą ściągać utalentowanych ludzi dosłownie z całego świata. Dla przedsiębiorstwa wielonarodowego szczególne znaczenie ma skuteczny dobór i szkolenie tych pracowników, którzy będą zaangażowani w działalność międzynarodową czy to przez ich oddelegowanie za granicę , czy też przez częste kontakty z kierownikami i innymi osobami z zagranicy. Przedsiębiorstwa wielonarodowe osiągają większy stopień powodzenia wysyłanych przez nich kierowników niż przedsiębiorstwa amerykańskie. Popieranie takich programów szkolenia dla udających się za granicę kierowników i ich rodzin oraz kształtowanie długofalowego nastawienia w sprawach operacji zagranicznych. Takie długofalowe nastawienie obejmowało by dłuższe kadencje kierowników za granicą oraz bardziej konsekwentne wspieranie ich przez centralę korporacji. W przedsiębiorstwach wielonarodowych delikatną sprawą są wynagrodzenia. Jeśli organizacja wprowadzi zróżnicowane skale wynagrodzenia, prawdopodobnie będzie miała trudności z przesuwaniem ludzi z wysoko- do niskopłatnych krajów. Ponadto mogą wystąpić zawiści między kierownikami otrzymującymi różne wynagrodzenia za podobną pracę. Jeśli przyjmie się jednolite skale płac w całym przedsiębiorstwie, może okazać się, że przedsiębiorstwo wielonarodowe płaci w niektórych krajach więcej niż wynosi w nich średnia, co można traktować jako zbędny wydatek. W innych krajach skale płac mogą być niższe od normy krajowej, a przedsiębiorstwo wielonarodowe może mieć trudności z przyciąganiem i utrzymaniem zdolnych kierowników. Jednym z rozwiązań, przyjętym przez wiele firm, jest płacenie podobnej płacy zasadniczej, a następnie dodawanie do niej różnych premii i dodatków w zależności od poszczególnych sytuacji.

Podobne prace

Do góry