Ocena brak

Zasady zarządzania mieniem samorządowym - Zasada samodzielnego decydowania

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

Z art.45ust.l SamGminU wynika ważna klauzula dotycząca zarządzania mieniem gminnym. Artykuł ten ustanawia mianowicie zasadę samodzielnego decydowania o mieniu komunalnym i jego składnikach. Ustawa o samorządzie województwa wprowadza również w art.58 ogólną klauzulę, że „wojewódzkie osoby prawne samodzielnie decydują, w granicach ustaw, o sposobie wykonywania należących do niej praw majątkowych”.

Zastrzega jedynie konieczność wyrażenia zgody przez zarząd województwa na nieodpłatne rozporządzenie mieniem lub zbycie określonych nieruchomości (służących do powszechnego użytku lub służących zaspokajaniu potrzeb publicznych) lub przedmiotów np. posiadających szczególną wartość historyczną. Ustawa o samorządzie powiatowym nie zawiera wprawdzie ogólnej klauzuli o zasadzie samodzielnego decydowania mieniem, wynika ona bowiem z ogólnej zasady zawartej w art.2 ustawy o samodzielności powiatu oraz z faktu, że powiat wchodzi w stosunki cywilnoprawne, będąc podmiotem mienia powiatowego art.46 ust.3.

Formy administracyjno-prawne dotyczyć będą tego mienia samorządowego, które ma charakter powszechnego użytku np. drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie lub zakładów prawa administracyjnego typu szkoły, biblioteki, muzea itd. Wówczas do zarządzania tego typu mieniem będą miały zastosowanie odrębne przepisy o charakterze publicznoprawnym. Innym ważnym, a zarazem spornym problemem jest to, czy gmina, powiat czy województwo mogą prowadzić działalność gospodarczą.

Za prowadzeniem działalności gospodarczej przez samorząd przemawia zasada samodzielności oraz możliwość korzystania z elastycznych form prawa cywilnego. Zasada konkurencji daje samorządowi możliwość większej efektywności gospodarowania. Za jej ograniczeniem przemawia obawa skupienia w samorządach terytorialnych monopolu na określone działania, a z uwagi na interes publiczny można ograniczać zasadę swobody działalności gospodarczej

Podobne prace

Do góry