Ocena brak

Zasady wykorzystywania urlopu wychowawczego

Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011

Wymiar urlopu macierzyńskiego:

- 16 tygodni przy pierwszym porodzie,

- 18 tygodni przy każdym następnym porodzie,

- 26 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Wymiar urlopu macierzyńskiego ulega z mocy prawa skróceniu:

- do 8 tygodni po porodzie w razie urodzenia martwego dziecka lub śmierci dziecka przed upływem 8 tygodni życia, nie krócej jednak niż 7 dni od dnia zgonu dziecka, w razie śmierci dziecka po upływie 8 tygodni życia pracownica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez 7 dni od dnia zgonu dziecka,

- do czasu oddania dziecka na wychowanie innej osobie w celu przysposobienia lub do domu małego dziecka, w tym przypadku urlop nie może trwać mniej niż 8 tygodni.

Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu, w takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje pracownikowi który przyjął na wychowanie cudze dziecko i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, wymiar urlopu zależy od wieku dziecka i wynosi 16 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia i 8 tygodni, jeżeli pracownik przyjął dziecko w wieku do jednego roku.

Podobne prace

Do góry