Ocena brak

Zasady ustroju politycznego państwa

Autor /Chubdiggiligo Dodano /09.07.2007

I. POJĘCIE USTROJU I SYSTEMU POLITYCZNEGO PAŃSTWA.

System polityczny – to ogół zasad odnoszących się do struktury organizacyjnej i wzajemnych relacji organów państwa, a także sposobów rządzenia nim.
Ustrój polityczny – to struktura władzy, ale również sposób jej funkcjonowania.


II. ZASADA REPUBLIKAŃSKIEJ FORMY RZĄDÓW- POJĘCIE „republiki” I ROZUMIENIA PAŃSTWA JAKO „ dobra wspólnego”.


Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

Republika oznacza państwo, w którym „głową” jest osoba powołana na ten urząd na czas z góry określony (kadencję), przeważnie w drodze wyborów powszechnych ( przez ogół obywateli uprawnionych do głosowania) lub pośrednich (np. przez członków parlamentu). Republikanizm polega także na takim zorganizowaniu państwa, dzięki, któremu jest zapewniony pewien wpływ obywateli na bieg spraw publicznych, przez instytucję narodowego przedstawicielstwa.

Dobro wspólne wszystkich obywateli- obywatele mają obowiązek wierności, obrony, ponoszenia ciężarów materialnych itp. Obywatele zobowiązani są także do wzajemnej pomocy i solidarności z innymi. Z kolei Rzeczypospolita musi dbać o bezpieczeństwo swych obywateli, nieść im pomoc, gwarantować niezależne prawa oraz swobody. Państwo będące Rzeczypospolita nie może być stojącym ponad obywatelami aparatem władzy, lecz obywatelska wspólnotą polityczną, wspólnym dziedzictwem narodu.

III. ZASADA ZWIERZCHNICTWA NARODU

ZASADA ZWIERZCHNICTWA narodu oznacza, ze obywatele polscy sprawują rzeczywista władze w państwie. Podstawa są wolne i powszechne wybory, w których naród wybiera swoich przedstawicieli- posłów, senatorów i radnych. Naród polski sprawuje również władze w sposób bezpośredni, wyrażając swoja wole w referendum.

Art. 4.

1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

1) POJĘCIE NARODU W ZNACZENIU POLITYCZNYM I ETNICZNYM

Pojęcie "Naród" obejmuje wspólnotę wszystkich obywateli Rzeczypospolitej (tak np. we Wstępie - "my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej") i dlatego nie może być zawężone do rozumienia w ujęciu etnicznym.

A. Naród w znaczeniu etnicznym (Polacy, Niemcy, Rosjanie itp.)- przynależność narodowa

Art. 35.

1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.
2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.

B.

Podobne prace

Do góry