Ocena brak

Zasady udzielania i wykorzystywania urlopów

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

Urlop wypoczynkowy, z uwagi na jego cel, powinien być wykorzystany w naturze i przydzielony pracownikowi w tym roku kalendarzowym w którym uzyskał prawo do urlopu. Rozdział urlopów w poszczególnych miesiącach powinien być dokonany planowo, w sposób zapewniający, prawidłowy, nieprzerwany tok pracy. Pan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników. Ustalony plan urlopów, podany do wiadomości pracownikom, wiąże pracodawcę i pracownika co do wyznaczonych w nim terminów urlopów.

Zmiana w ustalonym planie może nastąpić z inicjatywy pracownika, bądź pracodawcy. Urlop nie wykorzystany z powodu przesunięcia powinien być udzielony pracownikowi w terminie późniejszym. Urlopu nie wykorzystanego zgodnie z planem należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Ustalenie nie zawsze jest obowiązkowe. Pracodawca może nie ustalać planu urlopów w dwu sytuacjach:

-jeżeli działająca u niego organizacja związkowa wyraziła na to zgodę

-jeżeli w zakładzie pracy nie działa organizacja związkowa

Pracownikowi przysługuje nieprzerwany urlop wypoczynkowy. Pracodawca nie może z własnej inicjatywy dzielić urlopu pracownika na części. Urlop może być podzielony na części tylko na wniosek pracownika. W takim przypadku przynajmniej jedna część wypoczynku powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Przerwanie pracownikowi urlopu w drodze odwołania może nastąpić jedynie wyjątkowo, gdy obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu. Podczas korzystania z urlopu mogą wystąpić okoliczności uniemożliwiające wypoczynek pracownika. Do nich należą:

czasowa niezdolność do pracy w skutek choroby, odosobnienie w związku z chorobą zakaźną, odbywanie ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy oraz urlop macierzyński.

Część urlopu nie wykorzystaną z powodu choroby lub odosobnienia pracownika pracodawca powinien udzielić bezpośrednio po terminie na który urlop został udzielony, bądź w terminie późniejszym. Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany u tego pracodawcy, u którego pracownik nabył do niego prawo. Oznacza to, że przy przejściu pracownika do innego pracodawcy nie następuje przeniesienie jego prawa do nie wykorzystanego urlopu na nowego pracodawcę. Nie wykorzystany bieżący urlop wypoczynkowy pracownik obowiązany jest wykorzystać w okresie wypowiedzenia umowy o pacę. Jeżeli pracownik ma prawo do zaległych urlopów, a także gdy nie otrzymał urlopu bieżącego, w przypadkach rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy za nie wykorzystane urlopy pracodawca jest obowiązany wypłacić ekwiwalent pieniężny.

Podobne prace

Do góry