Ocena brak

Zasady tworzenia i organizacji banków - formy organizacyjno - prawne banków, wymogi kapitałowe, personalne i lokalowe przy tworzeniu banków

Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011

Bank musi być osobą prawną, musi to być działalność licencjonowana.

Banki - państwowe , spółdzielcze lub w formie spółek akcyjnych

Założycielami w formie spółki akcyjnej mogą być osoby prawne i osoby fizyczne , z tym że założycieli nie może być mniej niż 3 .

Założycielami banku spółdzielczego mogą być tylko osoby fizyczne w liczbie wymaganej do założenia spółdzielni w prawie spółdzielczym .

Zezwolenie- jest aktem zgody uprawnionego organu administracji publicznej, udzielonej przedsiębiorcy zainteresowanemu podjęciem i wykonywaniem, na warunkach określonych przepisami prawa działalności gospodarczej.

Są dwa rodzaje licencji:

1)zezwolenie na utworzenie banku:

Jest wymagane, gdy bank będzie zorganizowany w formie spółdzielni lub Spółki akcyjnej, natomiast w przypadku tworzenia banku państwowego wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Jest tylko opiniowany Przez Komisję Nadzoru Bankowego.

Organem właściwym do wydania zezwolenia na utworzenie banku jest KNB.

Rozpoczęcie procedury w sprawie wydania go następuje na wniosek złożony przez wierzycieli banku do KNB.

Statut banku

1)nazwę z zawartym w niej wyrazem „bank”, odróżniać się od nazw innych banków

2)wskazać, czy jest to bank państwowy, w formie spółki akcyjnej, czy spółdzielczy

3)siedzibę banku

4)przedmiot działania i zakres jego działalności

5)organy, organizację banku oraz zasady składania oświadczeń o zakresie praw i obowiązków majątkowych

6)zasady sprawowania kontroli wewnętrznej

7)fundusze własne

8)zasady gospodarki finansowej

 • zmiana statutu wymaga zezwolenia KNB

 • jeżeli wniosek o zezwolenie na utworzenie banku jest kompletny KNB w terminie 3 miesięcy wydaje decyzję, w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć do 6 miesięcy

 • w wypadku, gdy wniosek nie odpowiada wymaganiom ustawowym, KNB wzywa założycieli do jego uzupełnienia

 • o zakresie działania konkretnego banku decyduje jego status oraz też zezwolenia udzielone bankowi przez KNB

2)zezwolenie na rozpoczęcie działalności.

Bank wykonuje czynności bankowe (sensu stricto, sensu largo). Wykonywać czynności bankowe mogą tylko banki, inne podmioty nie mają prawa ich wykonywać.

 • po uzyskaniu w/ wymienionego zezwolenia

 • o to zezwolenie występują wszystkie banki

 • to zezwolenie też wydaje KNB

 • z wnioskiem o zezwolenie występuje Zarząd banku

 • jeżeli nie zostanie spełniona choć jedna z wymienionych przesłanek, nie jest możliwe wydanie tego zezwolenia

 • oba zezwolenia tracą moc, jeżeli w terminie roku od wydania zezwolenia na utworzenie banku, bank nie rozpoczął działalności

Banki mają swoją działalność ograniczoną do świadczenia usług finansowych. Prawodawca gwarantuje, iż wykonywanie czynności bankowych będzie wykonywane przez podmiot, który jest bankiem. Aby to było pewne, nałożono sankcje za wykonywanie czynności bankowych bez zezwolenia- art.171 p.b.

Trzy kategorie wymogów:

1)Wymogi kapitałowe

 • odnoszą się do funduszy własnych banku, kapitału założycielskiego, relacji wkładów pieniężnych do wkładów nie pieniężnych

 • wielkość funduszy własnych powinna być dostosowana do rodzaju czynności bankowych przewidzianych do wykonania, rozmiaru zamierzonej działalności

 • wnoszony przez założycieli banku kapitał założycielski nie może być niższy od równowartości w złotych 5 mln €.

 • Część kapitału założycielskiego może być wniesiona w formie wkładów niepieniężnych np. nieruchomości z tym, ze w formie pieniężnej nie może być niższy od kwoty 5 mln €, a wartość wnoszonych wkładów niepieniężnych nie może przekraczać 15% kapitału założycielskiego

 • W przypadku banków spółdzielczych, których założyciele wyrazili zamiar zawarcia umowy zrzeszenia, kapitał nie może być niższy od równowartości w złotych 1 mln €.

 • Kapitał założycielski banku wnoszony w formie pieniężnej musi być wpłacony przez założycieli w walucie polskiej na rachunek bankowy w banku krajowym, otwarty w celu dokonania wpłat na kapitał założycielski banku

 • Pokrycie pełnej kwoty kapitału założycielskiego banku w formie spółki akcyjnej oraz banku spółdzielczego powinno być dokonane przed wpisaniem banku do właściwego rejestru

 • Kapitał założycielski nie może pochodzić z pożyczki lub kredytu albo ze źródeł nieudokumentowanych

 • Wyposażenie banku w odpowiedni pod względem ilościowym i jakościowym kapitał własny ma decydujący wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa działalności banku i powierzonych mu środków, czego szczególnym wyrazem jest fakt powiązania licznych norm ostrożnościowych bezpośrednio z funduszami własnymi banku.

 • Poziom funduszy własnych stanowi również de facto o możliwościach rozwoju banków im wyższy tym mniejsze są ograniczenia w prowadzonej przez banki działalności

Bank zrzeszający banki spółdzielcze:

 • każdy zrzeszony bank spółdzielczy musi posiadać co najmniej 1 akcję danego banku zrzeszającego

 • bank zrzeszający ma obowiązek zapewnić bankowi spółdzielczemu możliwość nabywania tych akcji

 • akcjonariuszom banku zrzeszonego przysługuje na walnym zgromadzeniu akicjonariuszy jeden głos z każdej z posiadanych akcji

 • ograniczenie polegające na tym, że akcjonariusze banku zrzeszającego nie będący bankami spółdzielczymi zrzeszonymi z tym bankiem na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy nie mogą wykonywać łącznie prawa głosu z więcej niż 24 akcji. Ograniczenia tego nie stosuje się do banków zrzeszających.

2)Wymagania personalne

 • odnoszą się do założycieli banku oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku

 • założycielami banku w formie spółki akcyjnej mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, nie może być ich mniej niż 3. Zasada ta nie ma zastosowania do banku, którego założycielem jest bank krajowy lub bank zagraniczny.

 • Założycielem banku spółdzielczego mogą być tylko osoby fizyczne w liczbie nie mniejszej niż dziesięć

 • Osoby takie powinny dawać rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem

 • Co najmniej dwie osoby przewidziane w banku do objęcia stanowisk członków zarządu powinny posiadać wykształcenie i doświadczenie zawodowe niezbędne do kierowania bankiem, a w przypadku obywateli innych państw również potwierdzona znajomość języka polskiego

 • W banku państwowym członkowie zarządu, rad nadzorczych nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną. Osoby wchodzące w skład rady nadzorczej nie mogą być członkami zarządu tego banku i muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje z zakresu finansów

 • Członkami rady nadzorczej banku spółdzielczego mogą być tylko członkowie tego banku. Udział pracowników tego banku w radzie nie może przekroczyć 1/5 składu. Osoby na stanowiskach nie mogą być członkami rady nadzorczej. Zarząd banku spółdzielczego składa się z co najmniej 3 osób. Co najmniej 2 członków, w tym Prezes zarządu powinni posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz pozostawać w stosunku pracy z tym bankiem związanym z pełnioną funkcją. Członkowie rad nadzorczych i zarządów banków spółdzielczych nie mogą się zajmować interesami konkurencyjnymi.

3)Wymogi lokalowe

Zasadą jest, że utworzenie banku może nastąpić, jeżeli w pomieszczeniach pozostają odpowiednie urządzenia techniczne, należycie zabezpieczające przechowywanie w banku wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej.

Podobne prace

Do góry