Ocena brak

Zasady techniki prawodawczej w konstytucji i w orzecznictwie TK

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

W Konstytucji w żadnym artykule nie ma odniesienia do zasad techniki prawodawczej. ZTP związane są z zasadą państwa prawnego. TK wydaje orzeczenia od 1986 r. 29.12.1989 r.-jest konstytucja PRL. Już wówczas TK mówił o pewnych zasadach, które muszą być spełnione np. publikacja aktów prawnych. Od 29.12.1989 r. wprowadzono art. 1 w konstytucji (Zasada demokratycznego państwa prawnego - z.d.p.p.). TK stworzył katalog zasad np. zasada zaufania obywatela do państwa. ZTP były wtedy traktowane już jako element z.d.p.p. ZPT nie stanowiły samodzielnego krtyterium konstytucyjności prawa. Samo naruszenie ZPT nie skutkowało uchyleniem aktu prawnego.

Po 02.04.97 r. w listopadzie 25.11.97 TK stwierdził: " obowiązkiem każdego prawodawcy jest poszanowanie zasad przyzwoitej legislacji będących przejawem zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, która jest nieodłącznym elementem zasady demokratycznego państwa prawnego.

Konstytucja porządkuje tworzenie prawa przez rozdział III "Źródła prawa". Jest to katalog zamknięty. Prawo porządkuje hierarchicznie.

Prawo podzielono na źródła prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznego. W przypadku prawa wewnętrznego, źródła prawa nie mają charakteru bezwzględnego (nie są zamknięte). Powszechne są bezwzględne (są zamknięte). Jest zasada wyłączności ustawowej. Pewne sfery stosunków społecznych można regulować wyłącznie ustawą, np. prawo daninowe, karne.

Podobne prace

Do góry