Ocena brak

Zasady rekrutacji wyższych urzędników adm. publicznej w Europie

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

W każdym dziale adm. stawia się przed kandydatami do służby publicznej pewne wymagania formalne. Ich spełnienie jest koniecznym warunkiem umożliwiającym zatrudnienie.

Te wymagania formalne są mniejsze lub większe, w zależności od tego, o jaki dział adm. chodzi i o jakie stanowisko. Zazwyczaj stawia się pewne ogólne wymagania.

Do tych ogólnych wymagań należy m.in. osiągniecie określonego wieku, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie z praw publicznych czy posiadanie obywatelstwa polskiego. Ponadto wymagane jest by kandydat był „nieskazitelnego charakteru” czy cieszył się „nieposzlakowaną opinią”, wykazał się odpowiednim stanem zdrowia, pozwalającym na zatrudnienie w służbie publicznej, by wreszcie posiadał odpowiednie kwalifikacje.

Art.4 ustawy o służbie cywilnej 1998r. wymaga, by wszystkie osoby, które ubiegają się o stanowisko urzędnika służby cywilnej, spełniały następujące warunki: musza być obywatelami polskimi, korzystać z pełni praw publicznych, nie mogą być karane za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. Ponadto zada się od kandydata nieposzlakowanej opinii i posiadania kwalifikacji wymaganych w służbie cywilnej.

Szczególne wymagania stawia się kadrze kierowniczej. Przy tym należy tu odróżnić stanowiska związane z polityka państwa (ministrowie, wojewodowie) lub polityka lokalna (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie). Gdy chodzi o kierownictwo „fachowe”, ustawa o służbie cywilnej nie wypowiada się w tej kwestii. W stosunku do kierowników związanych z polityka państwa lub polityka lokalna wymaga się akceptacji sil politycznych znajdujących się w danym okresie u władz.

Samo określenie wymagań formalnych, jakim powinien odpowiadać kandydat do służby w adm. publicznej, nie wystarczy. Trzeba sprawdzić przydatność kandydata. Nie wszystkie wymagania da się stwierdzić na podstawie dokumentów (np. gdy chodzi o „nieskazitelny charakter”).

Jednym ze sposobów poznania kandydata na urzędnika są wstępne staże i praktyki lub aplikacja. Maja one na celu nie tylko przystosowanie kandydata do pracy na danym stanowisku, ale jednocześnie ocenę jego przydatności do pracy w danym dziale. Jeśli ocena jest pozytywna, takie wstępne staże i praktyki maja zorientować zwierzchników, na jakie stanowisko i w jakim dziale służby należy zatrudnić dana osobę.

Kolejna z form naboru kadry do adm. mogą być konkursy. Przez podanie do publicznej wiadomości faktu, ze poszukuje się odpowiednich kandydatów do obsadzenia na określonych stanowiskach, uzyskuje się kontrolę społecznej polityki kadrowej. Organ ma zazwyczaj większy wybór kandydatów i przez to korzystniejsze możliwości dokonania odpowiedniej selekcji.

Niekiedy stanowiska administracji publicznej obsadza się droga wyborów. Wybory te mogą odbywać się wprost przez społeczność lokalna (wójt, burmistrza, prezydenta miasta) lub przez organy przedstawicielskie (starosty, Marszalka województwa). Zaleta powoływania w drodze wyboru jest to, że w sprawie kandydata wypowiada się szersze grono osób: można sprawdzić, czy kandydat znany jest w środowisku, które go wybiera.

Podobne prace

Do góry