Ocena brak

Zasady prawa rodzinnego

Autor /Otto Dodano /07.09.2011

1.  Zasada dobra dziecka. To nakaz kierowania się kryterium najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka w działalności publicznych i prywatnych instytucji: opieki społecznej, sądów, władz administracyjnych, ciał ustawodawczych (przepisy kro: art.56, 109, 114); ( Konwencja: art. 3);  

2.  Zasada autonomii rodziny względem wpływów zewnętrznych, w tym państwa. Nikt bez uzasadnionej potrzeby  nie powinien ingerować w sprawy rodziny  ...Nikt nie może być narażony na samowolną lub bezprawną ingerencję w jego  życie prywatne, rodzinę, dom  czy korespondencję, ani też na bezprawne zamachy na jego cześć i dobre imię (Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych) -  zasadę tę dobrze oddaje angielskie powiedzenie: „my home, my castel”;   

3.  Prymatu rodziny  w wychowaniu dzieci.  ...Rodzice ponieważ dali  życie dzieciom, mają pierwotne, niezbywalne prawo i pierwszeństwo do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców...(Karta Praw Rodziny);   

4.  Monogamii. Małżeństwo jednego mężczyzny z jedną kobietą; 

5.  Świeckości prawa rodzinnego (związków małżeńskich, kompetencji organów państwa  do rozstrzygania spraw rodzinnych) - ksiądz udzielając ślubu w kościele pełni zarazem rolę urzędnika państwowego (zasada ta dotyczy wszystkich wyznań);  

6.  Równouprawnienia małżonków w ich wzajemnych relacjach i wobec dzieci;  

7.  Trwałości związków małżeńskich - z zasady tej wynika procedura spraw rozwodowych: pierwsze posiedzenie sądu to posiedzenie pojednawcze,  obecnie wprowadzono instytucję mediacji.

Podobne prace

Do góry