Ocena brak

Zasady prawa międzynarodowego

Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011

Zasady prawa międzynarodowego jest to taka część prawa międzynarodowego, która obejmuje normy uznane przez wszystkie państwa społeczności międzynarodowej i które nie podlegają żadnej dyskusji. Część spośród zasad prawa międzynarodowego wywodzi się już z prawa rzymskiego. Do nich zalicza się takie zasady jak: nikt nie może być sędzią w swojej sprawie (nemo iudex In causa sua) czy też należy wysłuchać także drugiej strony (audiatur et altera pars).

Następnymi zasadami prawa międzynarodowego są także: lex retro non agit (czyli prawo nie działa wstecz), lex posteriori derogat legi priori (umowa zawarta później uchyla moc obowiązującą umowy wcześniejszej). Także zasada, która mówi o niemożliwości dysponowania przez państwo prawami, których nie posiada zalicza się do zasad prawa międzynarodowego. Kolejną zasadą jest pacta sunt servanda, czyli umów należy dotrzymywać. Do zasad prawa międzynarodowego należą także ogólne zasady prawa międzynarodowego (art. 38 MTS), na podstawie których można rozstrzygać przedstawione spory międzynarodowe.

Podobne prace

Do góry