Ocena brak

Zasady postępowania sądowoadministracyjnego

Autor /luck25 Dodano /10.08.2011

1) Zasada praworządności działania organu adm. pub. i dbałości o praworządne działanie stron i uczestników postęp. Działanie na podstawie prawa oznacza obowiązek stosowania w sprawach indywidualnych przepisów prawa materialnego oraz przepisów postęp, prawidłowego ustalania obowiązującego stanu prawnego spraw, poprawnej wykładni przepisów przy rozstrzyganiu o obowiązkach lub uprawnieniach. Obowiązek zapewnienia zgodności z prawem nie odnosi się wyłącznie do organu adm. publ., lecz również, rozciąga się na sytuację istniejąca, w toku postępowania administracyjnego. Racji uczestniczenia w nim stron oraz takich podmiotów, jak działające na prawach strony, świadków, biegłych, innych uczestników czynności procesowych. Organ prowadzący postępowanie ma obowiązek dbania o to, ażeby tylko legalnymi środkami dochodzić do wyjaśnienia sprawy.

2) Zasada prawdy obiektywnej to zasada wspólna wszystkim procedurom, stanowiąca o odcięciu się od poglądu o dopuszczalności orzekania na podstawie prawdy formalnej, uzyskanej reglamentowanymi co do ich mocy środkami dowodowymi. Organ adm. publ. ma wiele obowiązków służących wyjaśnieniu sprawy, 3 strony są uprawnione do podejmowania takich czynności, lecz nie mają obowiązku dostarczania dowodów - ciężar dowodu w zasadzie spoczywa na organie prowadzącym postęp.

3) zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli - art. 7 nakazuje organom administracji, aby w toku postępowania miały na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Zakazano tu stawiania prymatu celowości działania nad interesami zarówno społecznymi jak i indywidualnie oznaczonymi podmiotami. Interes społeczny nie może być samoistną podstawą działania, nie może być przeciwstawny interesom jednostki.

4) Zasada czynnego  udziału stron  w  postępowaniu - stanowi o obowiązku  organu adm. publ. zapewnienia stronie  możliwości udziału   we   wszystkich   czynnościach   poszczególnych stadiów postępowania, a stronie przyznaje takie uprawnienie, z którego może ona korzystać według swojej woli.  Strony od wszczęcia postęp. maja prawo do czynnego udziału w sprawie we wszystkich czynnościach związanych z jej wyjaśnieniem, a przed wydaniem decyzji musza mieć zapewnioną możliwość zapoznania się w wyznaczonym przez organ terminie. 

5) Zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa – wyrażona w art. 18, który nakłada obowiązek na organy administracji publicznej pogłębiania zaufania obywateli do organów publicznych, a także świadomości i kultury prawnej obywateli. Określa stosunki między urzędem a interesantem. Szeroko pojęta kultura obejmuje wszelkie zachowanie urzędnika, od którego oczekuje się stanu dojrzałości społecznej. Niemożliwa jest w administracji arogancja.

6) Zasada dwuinstancyjności postępowania - zasada utrwalona w art. 78 KRP, jej istotą jest zapewnienie stronom prawa do dwukrotnego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy adm., co jest też ważnym elementem gwarancyjnym w stosunku do konstytucyjnej zasady proporcjonalności. Zgodnie z tą zasadą strony mają prawo złożenia odwołania od każdej nieostatecznej decyzji adm. do organu adm. wyższego stopnia, a wyjątki mogą być ustanowione tylko w ustawie..

7) Zasada trwałości decyzji administracyjnej - jest odnoszona do ostatecznych decyzji adm., decyzje od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji. Decyzje ostateczne to decyzje wydane w I instancji i nie zaskarżone odwołaniem w terminie albo z uchybieniem terminowi czy też wydane w postępowaniu z mocy ustawy jednoinstancyjnym oraz decyzje organu odwoławczego załatwiające sprawę co do istoty. Zasada trwałości decyzji nie ma charakteru bezwzględnego, wykluczającego zmianę lub obalenie takiej decyzji, nie stanowi o jej niezmienialności i nieograniczonym czasie obowiązywania.

8) Zasada sądowej kontroli decyzji administracyjnych – wyrażona w art. 16 nadaje możliwość zaskarżenia ostatecznych decyzji do sądu administracyjnego . Sąd administracyjny od 1995 r. jest właściwy w sprawach skarg na decyzje ostateczne   z wyłączeniem pewnych spraw określonych w art. 19 ustawy o NSA .

9) Zasada wpływu wychowawczego na obywateli jest to zasada ogólna związana z kulturą administrowania, a skutki jej obowiązywania są powiązane z. funkcjami prawa o postępowaniu administracyjnym, z kształtowaniem postaw wobec prawa obowiązującego. Skuteczność stosowania tej zasady pozostaje w wyraźnym związku z zasadą informacji dla stron i uczestników postępowania, z zasadą przekonywania, jak też z zasadą ugodowego załatwiania spraw spornych.

10) Zasada przekonywania jest to zasada o wyraźnie zaznaczonych treściach normatywnych, które powinny być realizowane we wszystkich stadiach postępowania administracyjnego, w jakich ustala .się przesłanki załatwienia sprawy, istotne znaczenie ma bez wątpienia takie uzasadnienie decyzji załatwiającej sprawę, które skłoni adresata decyzji do jej wykonania dobrowolnego, ale do takiego stanu sprawy dochodzi sie w postępowaniu dowodowym realizowanym  we  współdziałaniu ze stronami,  przez wyjaśnienie  wszystkich okoliczności sprawy ważnych nic tylko w przekonaniu organu, lecz, również traktowanych jako doniosłe dla sprawy przez strony.

11) Zasada udzielania informacji prawnej stronom Zobowiązuje ona organy administracji do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych , które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego . Organy te są zobowiązane  czuwać  , aby nie tylko strony ale i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosła szkody z powody nieznajomości prawa i w tym celu mają obowiązek udzielania niezbędnych wyjaśnień i wskazówek . Jest to zasada przeciwstawiana sądowej zasadzie „ ignorantia iuris nocet ” – nieznajomość prawa szkodzi.

12) Zasada ugodowego załatwiania spraw o spornych interesach stron  ta zasada pojawiła się w k.p.a. w wyniku nowelizacji z 1980 r. Wprawdzie w post. admin. nie obowiązuje zasada kontradyktoryjności właściwa procedurom sądowym, bo postępowaniem tym kieruje organ administracyjny i mocą swoich aktów załatwia sprawę, ale w przypadku udziału w postępowaniu więcej niż jednej strony mogą ujawnić się ich sporne interesy faktyczne, jak i roszczenia prawne. Strony na zasadzie kompromisu, w wyniku wzajemnych ustępstw, mogą zażegnać spór o fakty, przyczyniając się do przyśpieszenia biegu sprawy i ograniczenia potrzeby władczego rozstrzygania przez organ, jak też stosowania przymusu w celu zapewnienia wykonania decyzji.

13) Zasada szybkości i prostoty – w procedurach sądowych jest to zasada ekonomiczności – wyrażona jest w art. 12 KPA . Nakazuje organom by działały wnikliwie i szybko, posługując się najprostszymi środkami zbliżającymi do załatwienia , a sprawy, które nie wymagają wyjaśnienia, zasięgania informacji , zbierania dowodów powinny być załatwiane niezwłocznie.

14) Zasada pisemności – wyrażona w art. 14 nakłada obowiązek załatwiania spraw w formie pisemnej , gdyż pismo jest dowodem odstępstwa przewidzianym w § 2 tego artykuły . Dopuszcza jednak załatwienie sprawy w formie ustnej w sprawach nie cierpiących zwłoki (protokół)

Podobne prace

Do góry