Ocena brak

Zasady postępowania egzekucyjnego i ich treść

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

~Zasada obligatoryjności postępowaniawierzyciel ma obowiązek zastosować środki w celu wszczęcia egzekucji, jeżeli zachodzą ku temu podstawy, tzn. że wierzyciel nie ma kompetencji do samodzielnego uznania, czy wszcząć egzekucję czy też nie. Jeżeli taki obowiązek jest zapisany w ustawie, to egzekucja musi być wszczęta.

~Zasada celowości – celem postępowania egzekucyjnego jest wykonanie obowiązku przez zobowiązanego. Egzekucja nie ma na celu wyrządzenia szkody w majątku zobowiązanego.

~Zasada niezbędności postępowania – zakazuje prowadzenia egzekucji wówczas, gdy obowiązek został już wyegzekwowany, albo egzekucja stała się bezprzedmiotowa.

~Zasada zastosowania środka najmniej uciążliwego dla zobowiązanego – środek jest w gestii wyboru organu egzekucyjnego, jednakże organ powinien wybrać środek wystarczający do zaspokojenia zobowiązania, tzn. organ nie ma uprawnienia do np. zajęcia nieruchomości gdy dług jest niewielki. Na zastosowanie zbyt uciążliwego środka, zobowiązanemu przysługuje zarzut – w tym przypadku zobowiązany powinien wskazać inny środek, mniej uciążliwy.

~Zasada zastosowania środków przymusu – dotyczy wyłącznie środków przewidzianych w ustawie – są dwa katalogi środków przymusu stosowanych w egzekwowaniu należności pieniężnych i niepieniężnych. Innych nie wymienionych w ustawie organ nie ma prawa stosować.

~Zasada przedmiotowego ograniczenia egzekucjikatalog przedmiotów z których egzekucja toczyć się nie może – przedmioty wyłączone z egzekucji. Jest on podobny do katalogu z KPA (bielizna, obrączki małżeńskie, stypendium, kwoty do 760 zł.).

~Zasada uprzedniego zagrożenia – wierzyciel ma obowiązek wystosowania do zobowiązanego upomnienia wzywającego do wykonania obowiązku. Egzekucja może być wszczęta po upływie 7 dni od daty doręczenia upomnienia zobowiązanemu – gdy zobowiązany nie zastosuje się do treści upomnienia.

Wyjątki – gdy upomnienia być nie musi:

--zobowiązany ma ustawowy obowiązek do obliczania i odprowadzania należności pieniężnej bez wezwania.

--gdy egzekucja dotyczy ściągnięcia kosztów egzekucyjnych.

--mandaty karne i za wykroczenia.

~Zasada przeprowadzenia egzekucji w porze najdogodniejszej dla zobowiązanego – egzekucja jest zakazana w porze nocnej (21 do 7) oraz dni wolne od pracy. W wyjątkowych sytuacjach można egzekwować tych porach – wyłącznie jednak na pisemne zezwolenie organu egzekucyjnego.

~Zasada odpowiedniego stosowania przepisów KPA – w sytuacjach nieuregulowanych ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – mają zastosowanie przepisy KPA:

-przepisy o terminach i doręczeniach,

-przepisy o wyłączeniu organu lub pracownika,

-przepisy o pełnomocnictwie i przedstawicielstwie,

-przepisy o skargach i wnioskach,

-przepisy o udostępnianiu akt.

Podobne prace

Do góry