Ocena brak

Zasady postępowania cywilnego, zasady dowodowe, zasady, co do kosztów

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

Postępowanie cywilne opiera się na pewnych założeniach, które nazwano naczelnymi zasadami postępowania cywilnego. Są one wyrazem funkcjonowania praktyki sądowej i stanowią podstawę do konstrukcji szeregu norm, które w założeniu maja ułatwić poruszanie się w tej materii przez zainteresowane podmioty postępowania cywilnego.

Naczelne zasady służyć mają prawidłowej interpretacji instytucji procesowych:

1. Zasada prawa do sądu

2. Zasada prawdy

3. Zasada równości stron

4. Zasada dyspozytywności (rozporządzalności)

5. Zasada kontradyktoryjności

6. Zasada jawności

7. Zasada bezpośredniości

8. Zasada ustności

9. Zasada koncentracji materiału procesowego

10. Zasada formalizmu procesowego.

Zasady, co do kosztów:

1.Zasada odpowiedzialności za wynik postępowania – strona przegrywająca obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony

2.Zasada zawinienia – w trzech przypadkach:

a) Zwrot kosztów należy się pozwanemu mimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał on powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu

b) Niezależnie do wyników sprawy sąd może włożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów, wywołanych niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem

c) Sąd może zasądzić od świadka, biegłego, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego po ich wysłuchaniu zwrot kosztów wywołanych ich rażącą winą

3.Zasad słuszności – w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami

4.Zasada kompensaty – stosunkowy podział kosztów. Dwa przypadki:

a) W razie tylko częściowego uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone

b) Koszty procesu, w którym zawarto ugodę, znosi się wzajemnie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej.

5.Orzekanie sądu o kosztach procesu oparte jest na zasadzie unifikacji i zasadzie koncentracji kosztów procesu – sąd w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji rozstrzyga o kosztach.

Podobne prace

Do góry