Ocena brak

Zasady orzekania w sprawie indywidualnej w post. adm.

Autor /Tobi Dodano /09.08.2011

Podstawowe znaczenie maja zasady ogólne. Orzecznictwo jest poddane zasadą systemowym, utrwalonych w Konstytucji. Zasady te kształtują materialną treść orzeczenia organu adm., ale również wpływają na zakres i treść czynności procesowych podejmowanych przez organy adm. publ. Decyzja podejmowana przez organ adm. publ. jest aktem adm. zewnętrznym, a podstawą prawną takiego aktu mogą być tylko przepisy prawne powszechnie obowiązujące. Podstawa prawna orzecznictwa adm. jest w swej konstrukcji złożona, bo obejmuje przepisy ustaw o charakterze materialnym oraz tejże rangi przepisy procesowe, akty wykonawcze wydane na podstawie delegacji ustawowej.

Organ adm. publicznej nie jest związany granicami żądania wnoszonego przez stronę. Tak samo nie wiąże go zakres czynności postępowania ustalony przy jego wszczęciu z urzędu, albowiem w obowiązku dochodzenia do prawdy obiektywnej i działania na podstawie prawa, jak też przestrzegania z urzędu swej właściwości, organ ten musi rozpoznać całą sprawę i rozstrzygnąć ją co do istoty. Ma on obowiązek do usuwania przeszkód na drodze do rozstrzygnięcia sprawy. Zakres i kształt czynności postępowania, a w wyniku tego również rozstrzygnięcia sprawy, tworzy organ adm. i on ponosi odpowiedzialność za prawidłowość czynności procesowych oraz orzeczniczych. Wiele założeń i zasad orzecznictwa adm. wynika z kryteriów i przesłanek weryfikacji decyzji w trybie zwykłym oraz w trybach nadzwyczajnych.

Przesłanki kasacji decyzji z przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania organowi I instancji a contrario stanowią dyrektywę orzecznictwa adm. w I instancji. Przesłanki wznowienia post. lub stwierdzenia nieważności wskazują poważne błędy, których trzeba unikać w orzecznictwie. Zasady orzecznictwa nie zawsze są sformułowane wprost i trzeba doszukiwać się ich w różnych przepisach. Interpretacja tych przepisów przez sąd adm. zapewnia pogląd na prawidłowość orzecznictwa organów adm. publicznej.

Podobne prace

Do góry