Ocena brak

Zasady organizacji sądownictwa

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Sądy są organami władzy sądowniczej i organami wymiaru sprawiedliwości.

Zasady organizacji sądownictwa:

a) zasada niezależności: struktura sądownictwa jest wyodrębniona od innych organów państwowych, organy innych władz nie mogą ingerować w orzecznictwo. Parlament może jedynie uchwalić amnestię- czyli darowanie lub złagodzeniu kary za pewne przestępstwo, prezydent zaś stosuje prawo łaski może darować lub złagodzić karę wymierzoną konkretnej osobie.

b) zasada instancyjności: postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne na żądanie każdej ze stron możliwe jest przeprowadzenie postępowania przed 2 instancją i ewentualnie skorygowanie przez inny skład sędziowski błędów i pomyłek powstałych podczas rozpatrywania sprawy. Środkiem odwoławczym w pierwszej instancji jest apelacja. Od orzeczeń 2 instancji przypada kasacja. Rozpatrując kasację sąd albo utrzymuje orzeczenie albo je uchyla.

c) udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości: w Polsce istnieje Instytucja ławników. W sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości obywatele biorą udział przez uczestnictwo ławników w rozpoznawaniu spraw przed sądem 1 instancji. Ławnicy wchodzą w skład zespołu orzekającego powołanego do rozpatrzenia konkretnej sprawy i przy rozstrzyganiu mają równe prawa z sędziami. Ławnicy są wybierani co 4 lata kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie, korzystać z praw cywilnych, mieć ukończone 30 lat. Ławnicy w zakresie orzekania są niezawiśli i podlegają tylko konstytucji i ustawom.

Podobne prace

Do góry