Ocena brak

Zasady oprocentowania środków na rachunku bankowym

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Środki pieniężne na rachunku bankowym mogą być oprocentowane według stopy stałej lub zmiennej w wysokości i na zasadach określonych w umowie. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc liczy 30 dni, a rok 365 dni.

Zmiany warunków oprocentowania mogą być wprowadzane na podstawie zgody obu stron, wyrażonej w formie aneksu.

Strony mogą przewidzieć także, że zmiana umowy w zakresie wysokości oprocentowania nastąpi za wypowiedzeniem. Nowe warunki obowiązywały będą wtedy po upływie okresu wypowiedzenia, jeśli jednak druga strona nie zgodzi się na nie, umowa rachunku wygaśnie.

Umowa rachunku może przewidywać prawo banku do jednostronnej zmiany wysokości oprocentowania, ale wówczas musi ona określać warunki takiej czynności banku.

Prawo mówi tu o warunkach w liczbie mnogiej, a zatem odniesienie się do jednego warunku nie będzie zgodne z prawem.

Umowa stron może się odwoływać do zmiany wysokości stopy inflacji, do klauzuli walutowej czy towarowej, wreszcie do ogłaszanych wskaźników wzrostu cen za towary różnego rodzaju czy takich wskaźników rynkowych jak na przykład WIBOR.

Umowa powinna określać tryb zapoznania się posiadacza rachunku za zmianami umowy dokonanymi – na jaj podstawie – jednostronnie przez bank.

Podobne prace

Do góry