Ocena brak

Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Niektóre są charakterystyczne tylko dla postępowania egzekucyjnego, są też takie które występują w całym systemie prawa w państwie np. zasada praworządności. Katalog zasad według prof. Z. Leońskiego:

  1. Zasada celowości-wynika pośrednio z licznych postanowień, egzekucja nie powinna być dolegliwością, a jedynie umożliwiać wykonanie obowiązków administracyjnych,

  2. Zasada stosowania najmniej uciążliwego środka-art. 7 § 2 ustawy, jest to kategoria ocenna dla organu egzekucyjnego, ustawa nie precyzuje, które środki są mniej lud bardziej uciążliwe, najważniejsze to, aby spowodowały wykonanie obowiązku,

  3. Zasada niezbędności-art. 7 § 3, zakaz stosowania środków egzekucyjnych, gdy obowiązek został wykonany lub stał się bezprzedmiotowy, egzekucja nie powinna być prowadzona /np. umorzona/,

  4. Zasada stosowania środków przewidzianych tylko w ustawie-art. 7 § 1, wolno stosować tylko środki wymienione w art. 67 i 116,

  5. Zasada poszanowania minimum egzystencji-art. 8-11, kierowanie się humanitaryzmem, wyłączenie z egzekucji przedmiotów stanowiących: wartość gospodarczą; użytkową /np. proteza/ bądź szczególnego rodzaju /np. odznaczenie/. Egzekucji nie podlegają: stypendia, zapomogi, świadczenia socjalne, obrączki małżonków, zapasy opału na 6 miesięcy, zwierzęta nawozy, narzędzia, itd.

  6. Zasada zagrożenia-art. 15, posiada sankcję umorzenia, gdy brak było upomnienia zobowiązanego. Egzekucja może być wszczęta tylko po pisemnym upomnieniu /wezwaniu wykonania obowiązku/ w ciągu 7 dni od jego doręczenia. Są pewne wyjątki określane przez RM,

  7. Zasada obowiązku prowadzenia egzekucji-art. 6, wierzyciel ma obowiązek wszczęcia /złożenia wniosku/ egzekucji w przypadku, gdy zobowiązany uchyla się od swoich czynności,

  8. Zasada niezależności stosowania środków egzekucyjnych od środków represyjnych-dopuszcza zastosowanie środka egzekucyjnego łącznie z wymierzeniem kary w postępowaniu karnym; dyscyplinarnym lub w sprawach o wykroczenia /jest to wynik odmienności celów/,

  9. Zasada prowadzenia egzekucji w porze najdogodniejszej dla zobowiązanego-odnosi się do czynności technicznych i działań egzekutora, egzekucji nie można prowadzić w dni wolne od pracy oraz w dni robocze w godzinach 21 do 7 rano /są wyjątki/,

  10. Zasada gospodarnego prowadzenia egzekucji-organ egzekucyjny ponosi odpowiedzialność za stan rzeczy zajętej; użytkowanej przy wykonaniu zastępczym.

Podobne prace

Do góry