Ocena brak

Zasady komunikowania werbalnego

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.03.2011

Komunikacja werbalna stanowi obiekt badań od wielu lat. Znajomość procesów komunikowania międzyludzkiego ma duże znaczenie dla wyjaśniania mechanizmów kształtujących zachowania społeczne człowieka. Powstało wiele teorii dotyczących funkcji języka, jedną z nich jest teoria Grace A. DeLaguna, która zaproponowała wyróżnienie trzech funkcji języka:

 • funkcja społeczna - znaczenie języka w koordynacji aktywności członków danej grupy;
 • funkcja psychologiczna - odnosi się do organizacji wyższych form życia umysłowego dzięki systemowi językowemu;
 • funkcja regulacyjna - odnosi się do kontrolowania zachowania innych poprzez wykorzystanie środków językowych.

W biznesie elementami aktywizującymi komunikację są:

 • Słuchanie 32,7 %
 • Mówienie 25,8 %
 • Pisanie 22,7 %
 • Czytanie 18,8 %
(Źródło Janina Stankiewicz, s.65)


Podstawowe zasady komunikowania werbalnego to:

 • Aktywne i skuteczne słuchanie
 • Retoryka - umiejętność mówienia.

Aktywne i skuteczne słuchanie jest warunkowane przez związane z nadawcą, odbiorcą, komunikatem werbalnym lub czynnikami zewnętrznymi czynniki zakłócające, oraz czynniki usprawniające. Czynniki związane z nadawcą to na przykład: nieuwzględnianie potrzeb odbiorcy, używanie niezrozumiałych dla niego słów, niewłaściwe prezentowanie wypowiedzi. Czynniki związane z odbiorcą to brak umiejętności aktywnego słuchania, brak wytrwałości, nieumiejętne podsumowywanie treści przekazywanej przez nadawcę. Czynniki związane zarówno z nadawcą jak i z odbiorcą to min. brak pewności siebie, zmęczenie, znudzenie, stres czy uprzedzenia. Uwarunkowania związane z komunikatem to złożoność wypowiedzi, niejednoznaczność określeń, brak lub zbyt wiele powtórzeń. Wśród czynników zewnętrznych wyróżnia się nieodpowiednie rozmiary pomieszczenia, jego wystrój, warunki ergonomiczne, odległość między nadawca a odbiorcą.
Zasady aktywnego słuchania

 • koncentrowanie się na osobie mówiącej, zwracanie uwagi na wypowiadane słowa, brzmienie głosu, mimikę, gestykulację i układ ciała.
 • unikanie przerywania nadawcy
 • nieprzewidywanie co partner chce powiedzieć
 • nieocenianie przekazywanej informacji
 • niedawanie rad
 • unikanie emocjonalnych reakcji
 • unikanie informowania pracownika o odrzuceniu jego propozycji w momencie gdy ją składa
 • przedstawianie jak rozumiemy nadawcę poprzez powtarzanie własnymi słowami tego co usłyszeliśmy
 • unikanie dowcipnych uwag
 • pozwalanie partnerowi by miał ostatnie słowo
 • pomaganie nadawcy by poczuł się swobodnie
 • okazywanie cierpliwości
 • unikanie pochopnego wnioskowania z wypowiedzi nadawcy
 • okazywanie zrozumienia osobie mówiącej
 • unikanie oceniania sposobu mówienia a koncentrowanie się na treści wypowiedzi
 • unikanie zadawania zbyt wielu pytań
 • okazywanie zainteresowania treścią przekazywaną przez nadawcę
(Janina Stankiewicz, s 75)


W aktywnym słuchaniu ważną rolę pełnią

 • zadawanie pytań - Ich główne funkcje to: pomoc w ustaleniu o co chodzi partnerowi, zaktywizowanie zaangażowania, demaskowanie zagrożeń, ocena rzeczywistych zamiarów partnera.
 • parafraza - Skłania nadawcę do takiej modyfikacji wypowiedzi, by ta stała się bardziej zrozumiała.

Retoryka to nauka reguł sprawnego, logicznego i pięknego wysławiania się, opanowanie reguł i form używania języka.

Zasady retoryki to:

 • wypowiadanie się w sposób jasny, precyzyjny, zrozumiały i prosty
 • kultura i elegancja wypowiedzi
 • poprawność gramatyczna
 • odpowiednia intonacja
 • umiejętność milczenia

Zasady komunikowania werbalnego (Dale Carnegie 1936)


6 zasad wzbudzania sympatii u innych ludzi

 • szczerze interesujcie się innymi ludźmi
 • uśmiechajcie się
 • pamiętajcie, że czyjeś nazwisko to najważniejszy dla zainteresowanego dźwięk w danym języku
 • bądźcie dobrymi słuchaczami, pozwólcie innym mówić o samych sobie
 • mówcie o tym co interesuje rozmówcę
 • zasugerujcie rozmówcy, że macie świadomość jego znaczenia i róbcie to szczerze

12 zasad pozyskiwania innych dla swoich poglądów

 • jedyny sposób by wziąć górę w sporze to uniknąć go
 • przejawiajcie szacunek dla poglądów współrozmówcy, nigdy nie mówcie mu że nie ma racji
 • jeśli nie macie racji przyznajcie to szybko i zdecydowanie
 • od samego początku trzymajcie się przyjaznego tonu rozmowy
 • zmuście rozmówcę by jak najszybciej powiedział wam "tak"
 • niech przez większą część czasu mówi wasz rozmówca
 • niech współrozmówca uważa że dana myśl pochodzi od niego
 • szczerze starajcie się patrzeć na kwestie będące przedmiotem rozmowy z punktu widzenia waszego rozmówcy
 • odnoście się z sympatią do myśli i życzeń waszego rozmówcy
 • odwołujcie się do najszlachetniejszych motywów
 • starajcie się udramatyzować swoje idee, przekazujcie je efektywnie
 • rzucajcie wyzwanie

9 zasad wpływania na czyjeś postępowanie

 • zaczynajcie od pochwały i uznania zalet współrozmówcy
 • wskazujcie na błędy nie na początku rozmowy, lecz na końcu
 • najpierw powiedzcie coś o własnych błędach, a dopiero potem krytykujcie rozmówcę
 • zadawajcie rozmówcy pytania zamiast mu rozkazywać
 • pozwólcie innym uratować ich prestiż
 • wyrażajcie ludziom pochwały z powodu najmniejszych nawet osiągnięć i utwierdzajcie ich w tym, że zauważacie każdy ich sukces
 • wydawajcie ludziom dobre opinie, które oni będą się starali potwierdzić
 • uciekajcie się do zachęty
 • starajcie się, żeby ludzie byli radzi wykonywać to co proponujecie.

 • Autor: Marcin Gut
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry