Ocena brak

Zasady interwencji w rodzinie - Zasady interwencji w sytuacjach zagrożenia demoralizacją

Autor /Otto Dodano /07.09.2011

Zdarza się,  że wychowanek sprawia duże trudności wychowawcze, a jego zachowanie na terenie szkoły, w środowisku nosi znamiona demoralizacji. W takich przypadkach może wobec niego być podjęte działanie interwencyjne o charakterze wychowawczym, a przy jego nieskuteczności działanie, jak w stosunku do nieletnich zagrożonych demoralizacją.

Sytuacje zagrożenia nieletnich demoralizacją to: alkoholizm, odurzanie się, nierząd, uchylanie się od obowiązku szkolnego, obowiązku nauki, włóczęgostwo (wagary), udział w grupach przestępczych, naruszanie zasad współżycia społecznego (czyny zabronione).

Jeżeli powyższe czyny nieletniego mają miejsce na terenie szkoły lub nieletni jest uczniem, osoby, które powzięły o powyższym informację mają obowiązek poinformowania szkoły  (np.: wychowawcy, pedagoga, dyrektora).

Wychowawca informuje o powyższym pedagoga i dyrektora szkoły;

-  Wychowawca wzywa rodziców (opiekunów prawnych) – przeprowadza rozmowę  z rodzicami i uczniem – zobowiązuje ucznia do zaniechania nagannych zachowań  a rodziców do nadzoru nad dzieckiem;

-  Przy odmowie współpracy ze strony rodziców, dalszym nagannym zachowaniu ucznia – szkoła powiadamia sąd rodzinny lub policję;

Dalsze działania podejmują w/w instytucje w oparciu  o przepisy ustawy o postępowaniu  w sprawach nieletnich.

W przypadku, gdy uczeń (wychowanek) ukończył 17 lat, a popełnił czyn karalny szkoła powiadamia prokuraturę lub policję (Jest to działanie z urzędu w oparciu o art. 304 kpk). 

Podobne prace

Do góry