Ocena brak

Zasady interwencji w rodzinie - Obowiązek udzielania pomocy rodzinie

Autor /Otto Dodano /07.09.2011

O kondycji rodziny trwa burzliwa debata,  jak pomagać i wspierać rodzinę w sytuacji  jej dysfunkcji i zagrożenia dobra dziecka. Jedni kładą nacisk na autonomię rodziny i jej bezwzględny prymat w wychowaniu dzieci akcentując, że to rodzina powinna podejmować decyzje o potrzebie skorzystania z  pomocy i wsparcia. Inni biją na alarm domagając się w przypadkach dysfunkcji rodziny zaostrzenia  środków interwencyjnych, z możliwością penalizacji niektórych zachowań (np. kary cielesne wymierzane dzieciom) i obligatoryjnej ingerencji w życie rodziny.  

W sytuacji nie wywiązywania się rodziców z ich obowiązków wobec dzieci właściwe organy władzy państwowej (w tym samorządowe) powinny udzielić rodzicom i dziecku stosownej pomocy. Korzystanie z pomocy właściwych instytucji publicznych  nie zależy od uznania rodziców. Prawo rodziców do wychowania swoich dzieci jest zarazem ich obowiązkiem. Gdy rodzice nie wywiązują się ze swoich obowiązków i nie zwracają się do właściwych służb o pomoc, służby te są zobowiązane z urzędu udzielić pomocy z chwilą powzięcia wiadomości o takiej potrzebie.  

Obowiązek udzielenia pomocy zachodzi w  sytuacji, gdy jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej. Pomoc ta może polegać na udzieleniu dziecku należnych świadczeń medycznych, socjalnych, poradzeniu rodzicom, jak rozwiązać trudności wychowawcze, na skierowaniu do właściwego specjalisty. Pomocy powinna udzielić stosowna instytucja publiczna (szkoła, ośrodek pomocy społecznej, placówka zdrowia, poradnia specjalistyczna i inne) z chwilą powzięcia informacji o problemach dziecka lub rodzica. Do udzielenia pomocy instytucje te może zobowiązać także sąd (art. 100 kro).  

Podobne prace

Do góry