Ocena brak

ZASADY I TRYB WYBORU PREZYDENTA

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

< art. 127 > Zasady: obywatelstwo polskie, pełnia praw wyborczych, 35 lat, kandydat zgłoszony przez conajmniej 100000 obywateli korzystających z pełni praw wyboru do Sejmu, oświadczenie o pracy lub służby w organach bezp. państwa lub współpr. która podlega lustracji przed sądem lustracyjnym. Do 2 tury przechodzą 2 kandydaci z największą liczbą głosów. Wybory równe, powszechne, tajne bezpośrednie i bezwzględną większością ważnie oddanych głosów ( przez naród). Jeżeli żaden z kandydatów nic uzyskał bezwzględnej większości głosów to 2 tura w 14 dni po pierwszej.

W 2 turze obowiązuje zasada większości względnej. Wybory zarządza Marszałek Sejmu od 100 do 75 dni przed upływem kadencji urzędującego prezydenta a w razie opróżnienia urzędu do 14 dni. Wybory w dzień wolny i w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów. Ważność wyborów stwierdza SN w ciągu 20 dni po wyborach. Jeżeli nie ważne to Marszałek Sejmu zarządza w ciągu 3 dni nowe. ( Zasady jak przy opróżnianiu ). Przysięga przed Zgr. Nar. Kadencja 5 lat od złożenia przysięgi. Reelekcja tylko raz. Incompatibilitas.

Kampania wyborcza: prawo zgłaszania kandydatów organizacje polityczne społeczne i wyborcy poparte 100 tyś. podpisów. Zgłoszenie w ciągu 20 dni od daty ogłoszenia wyborów. Koszty ponoszą podmioty zgłaszające kandydata. Równy i bezpłatny dostęp do publicznego radia i TV. W zastępstwie prezydenta działa Marszałek Sejmu ( bez prawa skrócenia kadencji Sejmu).

Podobne prace

Do góry