Ocena brak

Zasady i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności wypadku przy pracy

Autor /Christa Dodano /25.04.2011

 

Zasady i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku określają przepisy kodeksu pracy (art.228-231) oraz wydane z ich upoważnienia przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 IV 1992 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Ustalają one, że okoliczności i przyczyny wypadków śmiertelnych lub powodujących ciężkie uszkodzenie ciała oraz wypadków zbiorowych, bada zespół, w skład którego wchodzą: kierownik zakładowej służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zakładowy społeczny inspektor pracy. Okoliczności i przyczyny pozostałych wypadków przy pracy ustala zespół w skład którego wchodzą: oddziałowy (wydziałowy) społeczny inspektor pracy oraz pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, badający je zespół obowiązany jest sporządzić, nie później niż w ciągu 14 dni, protokół powypadkowy zawierający m.in. dokładny opis okoliczności i przebiegu wypadku, ustalenie przyczyn wypadku, stwierdzenie czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, stwierdzenie czy zachodzą okoliczności mogące mieć wpływ na ograniczenie prawa pracownika do świadczeń przy­sługujących z tytułu wypadku przy pracy oraz wskazanie przepisów i zasad bhp, których nieprzestrzeganie zostało stwierdzone w związku z wypadkiem. Proto­kół powypadkowy zatwierdza kierownik zakładu pracy niezwłocznie po jego sporządzeniu, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od jego sporządzenia.

Organem uprawnionym do wydania decyzji stwierdzającej chorobę zawodową jest właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. Natomiast stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, ustalają komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia. Ustalają one również inwalidztwo oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, a także związek śmierci pracownika lub rencisty z takim wypadkiem lub chorobą. Spory o świadczenia przysługujące od zakładu pracy rozpatrują właściwe sądy pracy, natomiast spory o świadczenia przysługujące od Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych rozstrzygają sądy pracy i ubezpieczeń społecznych. Od orzeczenia sądu pracy przysługuje zainteresowanym odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Natomiast od orzeczeń sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawach dotyczących świadczeń ubezpieczeniowych odwołanie j przysługuje do sądu apelacyjnego.

Podobne prace

Do góry