Ocena brak

Zasady gospodarki finansowej funduszu celowego

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

Fundusze celowe są instytucjami państwowymi albo społecznymi lub też formami finansowania podporządkowanymi zarządowi określonej instytucji, organizacji. Służą realizacji określonych zadań gospodarczych i społecznych. Fundusze tego typu są w Polsce stopniowo ograniczane. Obecnie pozostało ich 13. Źródła ich finansowania są zróżnicowane: składki z ubezpieczeń społecznych tworzą fundusze emerytalno-rentowe. Odpisy od innych funduszy tworzą fundusz ubezpieczeniowy, fundusz świadczeń gwarantowanych, narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, fundusz alimentacyjny, państwowy fundusz kombatantów. Każdy z funduszy został powołany odrębną ustawą określającą zadania, źródła jego dochodów i dysponentów środków funduszu. Zasady sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem funduszy określa prawo budżetowe oraz ustawy powołujące fundusze. Podstawą sprawowania nadzoru nad funduszami jest zasada zatwierdzania przez sejm ich planów finansowych. Na rządzie ciąży obowiązek przedkładania Sejmowi rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych, omawianych następnie przez Sejm w toku dyskusji nad udzieleniem rządowi absolutorium.

Podobne prace

Do góry