Ocena brak

Zasady gospodarki finansowej banków

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

Banki są zobowiązane posiadać fundusze własne dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności. Celem tej reguły jest zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego.

Do funduszy własnych zaliczono:

1)fundusze podstawowe

Tym funduszom ustawodawca nadaje zasadnicze znaczenie. Obejmuje on:

a)fundusze zasadnicze banku z wyłączeniem akcji i udziałów uprzywilejowanych w zakresie spłaty jakichkolwiek zobowiązań banku z ich tytułu

b)pozycje dodatkowe funduszy podstawowych

c)pozycje pomniejszające fundusze podstawowe

2)fundusze uzupełniające w kwocie nie przewyższającej fundusz podstawowy

Ich zakwalifikowanie do funduszy własnych uzależnione jest od zgody KNB. Obejmują one:

a)kapitał z aktualizacji wyceny majątku trwałego

b)inne pozycje bilansu banku

3)pozycje pomniejszające fundusze własne, które stanowią:

a)brakującą kwotę rezerw na ryzyko związane z działalnością banku tzn. Różnica między wymaganym a faktycznym poziomem rezerw celowych

b)inne pomniejszenia funduszy własnych banku określone przez KNB

Określenie norm adekwatności kapitału ma na celu ograniczenie ryzyka. Banki prowadzą swoją działalność na zasadzie samofinansowania, ponosząc ryzyko podejmowanych decyzji. Samodzielna gospodarka finansowa banku prowadzona jest na podstawie planu finansowego. Szczegółowość i wewnętrzny układ planu finansowego zależy od przedmiotowego zakresu prowadzonej przez bank działalności i innych czynników.

Rezerwa na ryzyka ogólne:

- służy pokryciu ryzyk związanych z prowadzeniem działalności bankowej

- wysokość corocznego odpisu na ten cel wynosi max 45% średniej kwoty niespłaconych kredytów.

Podobne prace

Do góry