Ocena brak

Zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa zbiorowego NZ

Autor /adas Dodano /29.03.2011

Na konferencji w San Francisco w 1945 r. utworzono ONZ. Jest to organizacja międzynarodowa zapewniająca utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa. Prawnomiędzynarodową podstawę nowego porządku światowego zawiera Karta NZ z VI.1945 r. Podstawowym celem ONZ jest ochrona przyszłych pokoleń od klęsk wojny, regulowanie sporów metodami pokojowymi, tłumienie aktów naruszeń pokoju, agresji, utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa z zastosowaniem środków zbiorowych.

W Karcie NZ na szczególną uwagę zasługuje fakt wprowadzenia całkowitego zakazu wojny i agresji. Jeden z artykułów Karty NZ mówi o naturalnym prawie do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony w razie napaści zbrojnej. Rada Bezpieczeństwa ONZ może wzywać strony do rozstrzygnięcia sporu środkami, jakie uzna za konieczne. Określa również warunki uregulowania sporu. Ma obowiązek zapobiegania aktom naruszania pokoju oraz stosowania przymusu w razie dopuszczenia się przez państwo aktu agresji. Mogą to być środki przymusu bezpośredniego - z użyciem sił zbrojnych, środki zapobiegawcze - zarządzenia tymczasowe, środki przymusu pośredniego np. zerwanie stosunków dyplomatycznych lub gospodarczych.

Zadaniem Wojskowego Komitetu Sztabowego jest pomoc Radzie Bezpieczeństwa w sprawach wojskowych, służących utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Fundamentem międzynarodowego systemu bezpieczeństwa są następujące zobowiązania: obowiązek regulowania sporów międzynarodowymi środkami pokojowymi, zakaz stosowania siły i groźby jej użycia, stosowanie środków zbiorowych wobec agresora.

Podobne prace

Do góry