Ocena brak

Zasady funkcjonowania spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością

Autor /afro Dodano /24.03.2011

Zasady  są zbliżone, różnice wynikają głównie z rozmiarów spółki - spółki akcyjne są z reguły znacznie większe.

Statut i regulaminy. Statut jest zbiorem przepisów dotyczących organizacji, zakresu isposobu działania spółki akcyjnej. W szczególności powinien on określać- nazwę isiedzibę spółki, przedmiot działania, wysokość kapitału zakładowego (spółki z o. o.)czy akcyjnego (SA), liczbę i rodzaj udziałów lub akcji, imiona, nazwiska oraz adresyzałożycieli, organizację władz zarządzających i nadzorczych. Wymaga się również, byspółki posiadały zestaw przepisów, określających szczegółowy sposób prowadzeniadziałalności. Przepisy te określane są mianem regulaminów.

  • Udziałowcy i akcjonariusze. Udziałowcy są właścicielami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a akcjonariusze - spółki akcyjnej. Liczba akcjonariuszy w spółkach akcyjnych może sięgać setek tysięcy. Niektóre wielkie firmy zagraniczne, takie jak na przykład amerykańska AT&T (American Telephone and Telegraph), mają więcej niż milion akcjonariuszy.

  • Mając wielu udziałowców, a szczególnie wielu akcjonariuszy rozproszonych po całym kraju, wielkie spółki muszą znaleźć sposób na efektywne działanie. Aby osiągnąć ten cel, akcjonariusze spotykają się na okresowych spotkaniach nazwanych walnymi zgromadzeniami. Walne zgromadzenie udziałowców lub akcjonariuszy to najwyższa władza w spółce. Podejmuje ona najważniejsze decyzje dotyczące spółki, np. o podziale zysku, udzieleniu absolutorium dla władz spółki, a także powołuje radę nadzorczą. Rada nadzorcza. Rada nadzorcza wybierana jest przez udziałowców lub akcjonariuszy zwykle na okresy kilkuletnie. Jej zadaniem jest zatwierdzanie najważniejszych, strategicznych decyzji oraz powołanie i sprawowanie nadzoru nad zarządem spółki. Zarząd. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesów oraz członków zarządu. Zarząd jest powoływany przez radę nadzorczą również na okresy kilkuletnie. Kieruje on bieżącą działalnością spółki. Zarząd odpowiedzialny jest za podejmowanie decyzji, dotyczących bieżącego funkcjonowania i rozwoju spółki oraz wysokości osiągniętego zysku, wypłacanego akcjonariuszom w formie dywidendy. Konsekwencją takiej struktury spółki jest rozgraniczenie pomiędzy własnością i zarządzaniem. Osoby, które zarządzają firmą są odpowiedzialne wobec rady nadzorczej, która je powołała, a nie bezpośrednio wobec akcjonariuszy. Pomimo że w wielkich spółkach akcyjnych zarządzanie i własność zostały rozgraniczone, to udziałowcy mogą pośrednio wpływać na decyzje spółki. Wpływ ten realizuje się poprzez radę nadzorczą oraz prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu. Głosowanie na walnym zgromadzeniu oraz wybory rady nadzorczej różnią się znacznie od wyborów politycznych, gdzie każdy wyborca ma prawo oddać jeden głos. Udziałowcy i akcjonariusze mają bowiem prawo do tylu głosów, ile posiadają udziałów lub akcji. Głosowanie ma miejsce w trakcie zwoływanego co najmniej raz do roku walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Akcjonariusze mogą w nim uczestniczyć bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli na podstawie pisemnego upoważnienia, zwanego pełnomocnictwem. W ten sposób głosy akcjonariuszy są oddawane zgodnie z ich życzeniem.

  • Raz do roku zarząd spółki akcyjnej przedstawia roczne sprawozdanie, które zawiera informacje o sytuacji finansowej spółki, podsumowanie osiągnięć, plany na przyszłość oraz inne wiadomości, którymi chce się podzielić z akcjonariuszami.

Podobne prace

Do góry