Ocena brak

Zasady etyki funkcjonariusza publicznego

Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011

Problematyka etyki; Prawo moralne jest fundamentem demokratycznego państwa prawa. Prawo stanowione nie jest obojętne wobec prawa moralnego. Prawo moralne jest źródłem norm etycznych, bo to sumienie stoi na straży przestrzegania tych norm. Tyle ze niektóre zachowania mogą być nieetyczne jeśli zachodzi np konflikt interesów i stronnicze działanie -szczególnie na styku polityki i administracji z prywatna przedsiębiorczością.

Dlatego w 1995, komisja Lorda Nolana, Wlk .Bryt., uznanie pewnych zasad za podstawowe zasady życia publicznego:

- bezinteresowność osoby na stanowisku publicznym (liczy się interes publiczny a nie prywatny)

- prawość- brak zależności osób na stanowiskach w administracji od osób i organizacji mogących wywierać wpływ

- obiektywizm- osoby piastujące urząd dokonują wyborów na podstawie kryteriów merytorycznych

- odpowiedzialność

- jawność

- uczciwość

- przykład z góry- wspieranie rozwoju tych zasad i promowanie ich własnym zachowaniemInne przykładowe zasady etyczne:

- praca na stanowisku publicznym jako służba ludziom

- nie wolno się sprzeniewierzać urzędowi jaki się piastuje

- lojalność wobec przełożonych i podwładnych

- powierzony urząd sprawować wedle swojej najlepszej wiedzy i woliNa kontynencie sadzono długo ze wystarcza zupełnie przepisy prawa by regulować kwestie etyki w administracji. Tyle ze problem pojawia się wtedy gdy prawo czegoś nie reguluje.

Zaczęto wiec tworzyć sobie kodeksy etyczne wzorując się na doświadczeniach anglosaskich, gdzie w 1996 powstał kodeks administracji publicznej, który spośród powinności wymieniał m.in.:

- udzielać ministrom bez obawy uczciwych i bezstronnych rad i informacji niezbędnych do podejmowania decyzji,

- dokładać wszelkich starań by wykorzystanie środków publicznych było jak najbardziej właściwe, skuteczne i sprawne

- dokładać wszelkich starań by do spraw społeczeństwa odnosić się ze zrozumieniem

Urzędnicy natomiast zgodnie z kodeksem nie powinni:

- wykorzystywać stanowiska lub posiadanych informacji do swoich celów prywatnych

- oszukiwać lub świadomie wprowadzać w błąd ministrów, parlament czy społeczeństwo

- próbować wpływać na politykę bądź udaremniać rozstrzygnięcia lub działania rządu

Podobne prace

Do góry