Ocena brak

ZASADY BUDŻETOWE ORAZ ICH ZNACZENIE I CHARAKTER PRAWNY

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

W teorii finansów sformułowane zostały zasady , których wdrożenie i przestrzeganie powinno zapewnić sprawna optymalną realizację budżetu.

Zasad budżetowych nie należy traktować jako tych niezbędnych cech , czy elementów budżetu, od których uzależnione jest jego zaistnienie. Są to cechy pożądane, ułatwiające spełnienie postawionych budżetowi zadań.

ZASADY BUDŻETOWE określają pewne swoiste cechy struktury budżetu lub sposobu jego działania , które pozwalają należycie realizować cele gospodarki budżetowej ( prof. Harasimowicz ).

ZASADY BUDŻETOWE - to postulaty nauki pod adresem ustawodawstwa i praktyki dotyczące prawidłowej organizacji i funkcjonowania gospodarki budżetowej, w celu optymalnej realizacji jej zadań ( Kossikowski ).

ZASADA UPRZEDNIOŚCI – postuluje uchwalanie budżetu przed rozpoczęciem roku budżetowego.

1. ZASADA POWSZECHNOŚCI – zwana też zasadą zupełności lub budżetowania brutto – postuluje, aby wszelkie przejawy działalności państwa znajdowały swój wyra w dochodach i wydatkach państwa, oraz aby wszystkie jednostki budżetowy wchodziły do budżetu całością swoich dochodów i wydatków .

2. ZASADA JEDNOŚCI zwana też zasadą niefunduszowania – postuluje, aby budżet był ujmowany w jednym całościowym akcie prawnym. Pozwala to na całościową ocenę zamierzeń rządu w dziedzinie finansów publicznych , ułatwia ich kontrolę.

Ponadto postuluje ona by budżet zorganizowany był na zasadzie jednej puli, w której całość dochodów przeznaczona jest na całość wydatków. Polskie prawo dopuszcza finansowanie zadania państwowego w ramach wyodrębnionego z budżetu państwa funduszu celowego.

3. ZASADA SPECJALIZACJI zwana też zasadą szczegółowości – postuluje, aby budżet był ustalony i wykonywany z podziałem szczegółowym dochodów i wydatków. Zasada ta jest spełniona poprzez wprowadzenie klasyfikacji budżetowej.

4. ZASADA RÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ , ogólności , - określa konieczność dostosowania ogólnej kwoty wydatków budżetowych do ogólnej kwoty dochodów. Zasada ta nie dopuszcza instytucji deficytu budżetowego, wynikającego z nadwyżki wydatków nad dochodami.

5. ZASADA JAWNOŚCI – jawność budżetu realizowana jest przez jawność debaty sejmowej i debat budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, podawanie do publicznej wiadomości budżetów i sprawozdań z ich wykonania.

Podobne prace

Do góry