Ocena brak

Zasadność wypowiedzenia - rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Pracownik poza wypowiedzeniem lub rozw. w drodze porozumienia stron może rozw. umowę o prace bez wypow. na skutek choroby, która powstała przy wykonywaniu pracy a pracodawca nie przeniesie go na inne stanowisko, może również bez wypowiedzenia, z 3-dniowym uprzedzeniem rozwiązać umowę z pracodawca, u którego podjął zatrudnienie, jeżeli orzeczeniem sadu został przywrócony do pracy u dotychczasowego pracodawcy. Pracownik może rozw. um., gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obaw. wobec pracownika Art.55KP. Nie ma jednak katalogu takich naruszeń. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu um. powinno być na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozw. um.

W przypadku takiego rozw. pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wys. wynagr .za okr.potencjalnego wypow., którego um. o pr. została zawarta na czas nie okr., a jeżeli została zaw. na czas oznaczony lub dla wykonania określonej pracy - w wys. wynagr. za okr. 2-tygodni.

Do rozwiaz. pozostaje kwestia ciężkości naruszenia podst. obow. wobec pracownika – koniecznym jest uwzględnienie dwóch elementów:

1. Stopnia winy pracodawcy - umyślność lub rażące niedbalstwo

2. Rozmiar szkody wyrządzonej albo zagrażającej pracownikowi

Podobne prace

Do góry