Ocena brak

Zasada wolności gospodarczej

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Zasada wolności gospodarczej jest cechą konstytutywną gospodarki rynkowej, podstawą nowego ustroju społeczno—gospodarczego. Zasadę wolności gospodarczej wprowadza art.. 5 Prawo działalności gospodarczej stanowiąc, że podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

Np.: swoboda podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przejawia się w: wyborze formy działalności gospodarczej, profilu i jego zmianie, zatrudnieniu, kształtowaniu cen, zakończeniu działalności gospodarczej, składają się na nią również zespoły różnych wolności i praw, jak prawo własności, wolność osobista, wolność wyboru zajęcia i miejsca zamieszkania, prawo do przedsiębiorczości, prawo do równości wobec prawa z innymi przedsiębiorcami, prawo do równej i wolnej konkurencji, wolność umów itp. Charakter poszczególnych praw decyduje o charakterze wolności gospodarczej i jej zakresie. Przyjmuje się, że zasada wolności gospodarczej nie przysługuje podmiotom administracji publicznej: rządowej i samorządowej.

Organy władzy i administracji publicznej są bowiem powołane do realizowania określonych prawem kompetencji i już z tej przyczyny nie mogą korzystać z „wolności podstawowych” w zakresie i w sposób jaki korzysta z nich jednostka (człowiek). Natomiast podmiotom publicznym o mieszanym charakterze wolność gospodarcza przysługuje tylko w zakresie, w jakim podmioty działają na podstawie prawa cywilnego.

Podobne prace

Do góry