Ocena brak

Zasada udzielania informacji prawnej stronom

Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011

Zawarta w art. 9. Zobowiązuje organy do informowania strony o okolicznościach faktycznych i prawnych mających wpływ na ich prawa i obowiązki, powinno to przebiegać poprzez udzielanie wskazówek i wyjaśnień. Realizowana jest ona też przez pouczenia np. o prawie do odwołania. Naruszenie obowiązku pouczenia nie może przynieść stronie szkody, a ewentualna powinna być naprawiona np. poprzez dopuszczenie dowodu; umożliwienia wypowiedzenia się.

Podobne prace

Do góry