Ocena brak

Zasada trwałości decyzji administracyjnych

Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011

Dotyczy jej art. 16 § 1. Celem tej zasady jest ochrona praw nabytych przez strony na mocy decyzji ostatecznych. Poprzez decyzję ostateczną rozumieć należy:

  1. decyzję wydaną przez organ I instancji bez odwołania w określonym terminie;

  2. decyzję wydaną przez organ odwoławczy;

  3. decyzję wydaną przez ministra /jako I instancja/ bądź samorządowe kolegium odwoławcze /w sprawach należących do zadań własnych/;

  4. decyzję, od której brak jest możliwości odwołania.

Zmiana; uchylenie takich decyzji może nastąpić tylko na podstawie rozdziału 12 i 13 działu II kpa.

Decyzja administracyjna , która dotyczy sprawy już rozstrzygniętej poprzez inną decyzję ostateczną, jest nieważna.

Do góry