Ocena brak

Zasada swobody zawierania umów

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

Zasada swobody zawierania umów została przywrócona w kodeksie polskim w 1990.

Z zasady tej wynika że strony mogą kształtować stosunek prawny swobodnie, jednak nie mogą naruszać istoty stosunku zobowiązaniowego, bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy ani norm współżycia społecznego. W ramach swobodnego kształtowania stosunku umownego strony umowy mogą swobodnie:

- wybrać swego kontrahenta

- ukształtować treść umowy

- wybrać tryb zawierania umowy

- wybrać formę zawierania umowy

Tak rozumianą swobodę wyłączają jednak bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, np. ustawodawca wskazuje w jakim trybie zawierają umowę sprzedaży rzeczy ruchomych stanowiących tzw. środki trwałe przedsiębiorstwa państwowego, obowiązek stosowania trybu zamówień publicznych., gdy ustawodawca wyraźnie stwierdzi że ma być zachowana form szczególna pod rygorem nieważności( np. forma aktu notarialnego- sprzedaż nieruchomości).

Podobne prace

Do góry